Otwarte Strefy Aktywności OSA - nabór wniosków

Rusza nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Otwarte Strefy Aktywności OSA to nowy program po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację Programu 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach:

 1. wariant podstawowy, na który składa się:
  • siłownia plenerowa (minimum 6 różnych urządzeń),
  • strefa relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp.),
  • zagospodarowanie zieleni – nasadzenia,
 2. wariant rozszerzony, na który składa się:
  • siłownia plenerowa (minimum 6 różnych urządzeń),
  • strefa relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni (minimum 4 ławki montowane na stałe o podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/ warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia),
  • plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum trzy urządzenia) z ogrodzeniem.

Przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm.

Nie przewiduje się dofinansowania zadania inwestycyjnego, w wyniku realizacji którego powstanie infrastruktura z nawierzchnią z materiałów urazogennych, np.: asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla.

Okres trwałości zadania inwestycyjnego wynosi 7 lat licząc od terminu zakończenia zadania.

Otwarte Strefy Aktywności powinny mieć wielofunkcyjny charakter, zatem nie muszą ograniczać się do funkcji wymaganych w minimalnym zakresie rzeczowym Programu (wariant podstawowy lub rozszerzony).

W ramach Programu wnioskodawcy mogą zaplanować również inne funkcje sportowo-rekreacyjne stref lub zlokalizować je obok już istniejącej infrastruktury sportowej, tworząc dzięki temu zintegrowane obiekty przeznaczone do aktywnego wypoczynku, dające możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności. W ramach OSA wnioskodawcy mogą zaplanować m.in.: street workout park/kalistenika, skatepark, parkour, trampoliny, dodatkowe place zabaw, miniboiska, boiska plażowe, boiska do sportów ulicznych, rozbudowane strefy relaksu, w tym również o charakterze sezonowym, tory bmx, pumptrack, zewnętrzne ścianki wspinaczkowe etc.

Dodatkowe zespoły urządzeń czy obiekty nie będą jednak kosztami kwalifikowanymi w programie.

Zaleca się, aby instalowane urządzenia sportowe były dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz aby przy Otwartych Strefach Aktywności instalować stojaki lub wiaty rowerowe.

Beneficjenci

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:

 1. jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej,
 2. stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Wniosek inwestycyjny może dotyczyć większej liczby Otwartych Stref Aktywności, również zlokalizowanych w różnych miejscowościach, jednakże jeden wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie więcej niż 5 Otwartych Stref Aktywności.

Wysokość dofinansowania

 1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść:
  • do 50% wydatków kwalifikowanych zadania lub
  • do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg – nie więcej jednak niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów.
 2. Dofinansowanie jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyć:
  • dla wariantu podstawowego: 25 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 35 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%),
  • dla wariantu rozszerzonego: 50 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 70 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%).

Dofinansowanie wypłacane będzie w jednej transzy, po zakończeniu realizacji całego zadania inwestycyjnego, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.

Wniosek aplikacyjny

Wniosek aplikacyjny należy złożyć w okresie od 15 stycznia do 15 lutego 2018 roku do Ministerstwa Sportu i Turystyki na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/.

Do zachowania terminu decydująca jest data wpływu wniosku inwestycyjnego
do Ministerstwa albo data nadania wniosku w placówce operatora pocztowego wyznaczonego – Poczta Polska S.A. lub data nadania wniosku przesyłką kurierską.

Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a następnie należy go wydrukować, podpisać i przesłać lub złożyć wraz z załącznikami na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

Oceniane będą wyłącznie wnioski przesłane zarówno drogą elektroniczną, jak i za pośrednictwem operatora pocztowego wyznaczonego lub przesyłką kurierską.

Do wniosku inwestycyjnego należy załączyć:

 1. dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających wniosek inwestycyjny do działania w imieniu wnioskodawcy (o ile dotyczy),
 2. dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji:
  1. decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem inwestycyjnym lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej,
  2. podstawowe elementy dokumentacji technicznej (plan zagospodarowania terenu, opis techniczny przedsięwzięcia lub ewentualnie inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające analizę poprawności przyjętych rozwiązań projektowych),
  3. zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo – finansowy zadania inwestycyjnego,
 3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku umowy dzierżawy należy dołączyć kopię stosownej umowy, która musi obowiązywać na okres nie krótszy niż 7 lat od dnia złożenia wniosku);
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych, innych niż dofinansowanie, w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku inwestycyjnym tj. w szczególności:
  1. pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania inwestycyjnego,
  2. umowa zawarta przez wnioskodawcę z bankiem lub pożyczkodawcą bądź też wydane przez nie dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki,
  3. dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania (dotacji) z innych źródeł albo zapewnienie ich przyznania,
 5. w przypadku wnioskodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych dodatkowo należy złożyć:
  1. dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy o dofinansowanie, do wysokości otrzymanego dofinansowania, wraz z odsetkami,
  2. statut, umowę lub akt założycielski dotyczący prowadzenia działalności przez wnioskodawcę
  3. zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i  aktualność danych na dzień składania wniosku inwestycyjnego.

Zasady i harmonogram

Przewidywany okres rozpatrzenia wniosków przez Ministerstwo to 3 miesiące od upływu terminu naboru.

Ocena dokonywana w Ministerstwie dzieli się na formalną oraz merytoryczną. Ocena merytoryczna dzieli się na ekonomiczną i techniczną.

Przy ocenie wniosku inwestycyjnego pod kątem merytorycznym brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 1. Kryteria oceny techniczno-funkcjonalnej, w tym m. in.: zgodność zadania inwestycyjnego z Programem, w szczególności w zakresie rzeczowym i  kwalifikowalności wydatków;
 2. Kryteria oceny ekonomicznej odnoszące się do wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźnik G).

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego może zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowanych, to jest wydatków faktycznie poniesionych, wskazanych w § 11 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia.

 1. Wydatki kwalifikowane stanowią wydatki dotyczące elementów zadania  inwestycyjnego, związanych z funkcją sportową i rekreacyjną obiektu i są niezbędne do poniesienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, w tym: opracowanie dokumentacji, wykonanie nawierzchni wraz z drenażem lub odwodnieniem, koszty małej architektury, zakup urządzeń sportowych oraz elementów placów zabaw i ich montażu, przyłącza, ogrodzenie, monitoring obiektu, automatyka, systemy sterujące, oświetlenie, stojaki i wiaty rowerowe, wykonanie tablicy informacyjnej OSA.
 2. Dofinansowane ze środków Funduszu mogą być tylko te wydatki, które będą poniesione nie wcześniej niż od 1 stycznia 2018 roku. Wcześniej poniesione wydatki kwalifikowane będą wliczane do kosztów zadania, jednak nie będą mogły być opłacone ze środków Funduszu.

Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego musi przewidywać wykonanie zadania do dnia 15.10.2018 r.

Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Otwartej Strefy Aktywności lub datę uzyskania ostatniej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku kilku Otwartych Stref Aktywności wchodzących w skład zadania inwestycyjnego , a jeśli decyzja nie jest wymagana, to datę odbioru końcowego Otwartej Strefy Aktywności lub datę odbioru końcowego ostatniej Otwartej Strefy Aktywności wchodzącej w skład zadania inwestycyjnego .

Pozytywna ocena wniosku inwestycyjnego, dokonana przez powołany przez Ministra Zespół ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu i zatwierdzona przez Ministra, jest podstawą do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Dniem zawarcia umowy o dofinansowanie jest dzień jej podpisania przez Ministra.

Umowa o dofinansowanie określa szczegółowo tryb i warunki przekazywania
i rozliczania dofinansowania oraz zasady realizacji zadania inwestycyjnego. Wzór umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego stanowi załącznik do Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 29.01.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.01.2018 - 13:58
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.03.2018 - 09:24