Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Aktualności

Listy rankingowe z projektami zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach realizacji "Razem bezpieczniej" w 2017 roku

17 maja 2017

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak zaakceptował dofinansowanie 99 projektów zgłoszonych przez wojewodów, w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Pełne listy rankingowe z projektami zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach realizacji "Razem bezpieczniej" w 2017 roku znajdują się na stronie internetowej Programu "Razem bezpieczniej".

Poniżej zamieszczamy listę projektów zgłoszonych przez wnioskodawców z województwa wielkopolskiego, które uzyskały dofinansowanie.

 Lista projektów rekomendowanych z woj. wielkopolskiego

Ocena projektów

23 lutego 2017

W dniu 23 lutego 2017 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” w województwie wielkopolskim.

Celem spotkania była ocena i wybór wniosków złożonych przez podmioty uprawnione, ubiegające się o udzielenie dotacji na realizację projektów w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017".

Sposród 48 złożonych wniosków, wybrano 15 najwyżej ocenionych projektów, które zgodnie z procedurą mechanizmu dofinansowania projektów w ramach programu „Razem bezpieczniej”, zostaną przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu dalszej weryfikacji.

 Lista projektów rekomendowanych

Główne założenia programu

Głównym celem „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W 2016 roku z programu dofinansowane zostały 52 projekty na łączną kwotę 3 milionów złotych. W roku 2017 na realizację Programu z budżetu państwa zabezpieczono 5 milionów złotych.

Zgodnie z założeniami programu, o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego. Łączna pula środków na realizację programu w 2017 roku wynosi 5 000 000 złotych. Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w założenia programu, w którym wyodrębniono trzy cele szczegółowe:

 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa (pula środków na realizację celu w 2017 roku wynosi 2 500 000 zł),
 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży (pula środków na realizację celu w 2017 roku wynosi 1 500 000 zł),
 3. Edukacja dla bezpieczeństwa (pula środków na realizację celu w 2017 roku wynosi 1 000 000 zł).

Termin naboru wniosków w województwie wielkopolskim upływa 10 lutego 2017 roku.

Szczegóły dotyczące udziału w programie Razem bezpieczniej oraz wzory formularzy znaleźć można na stronie http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

Kto może brać udział w Programie?

O dofinansowanie projektów w ramach Programu ubiegać się mogą:

 • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta, powiaty),
 • organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nieprowadzące działalności gospodarczej.

Wymagany jest udział własny w wysokości min. 20% kosztu planowanego zadania.

Cele szczegółowe – w jakich obszarach tematycznych można składać projekty?

Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania – 2 500 000 złotych.

Cel obejmuje działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Projekty można składać w następujących kategoriach:

 • Projekt na cel szczegółowy główny nr 1 – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 złotych
 • Mikroprojekt* – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 25 000 złotych
 • Projekt na cel priorytetowy nr 1a – Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” (współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym) – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 50 000 złotych
 • Projekty na cel obligatoryjny nr 1b  - Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych i w ich okolicach)  – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100.000 zł.

Cel szczegółowy nr 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży  – łączna kwota dofinansowania – 1 500 000 złotych.

Cel obejmuje działania z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Projekty można składać w następujących kategoriach:

 • Projekt na cel szczegółowy główny nr 2 – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 złotych
 • Mikroprojekt* – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 25 000 złotych
 • Projekt na cel priorytetowy 2a – Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 złotych
 • Projekt na cel priorytetowy 2b – Zapobieganie i walka z „dopalaczami” - maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 złotych

Cel szczegółowy nr 3. Edukacja dla bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania 1 000 000 złotych

Cel obejmuje działania z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Projekty można składać w następujących kategoriach:

 • Projekt na cel szczegółowy główny nr 3 – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 złotych
 • Mikroprojekt* - maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 25 000 złotych
 • Projekt na cel dodatkowy - Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych - maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 złotych

*Mikroprojekt - projekt lokalny kierowany dla małej społeczności, do 10 tys. odbiorców.

Chcę zgłosić swój projekt! Dokumenty i terminy.

Dokumentacja wykorzystywana przy procedurze naboru w roku 2017 do pobrania jest ze strony http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/procedur/brak/3825,Dokumentacja...

Dokumentację należy przesłać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CDR) wraz z pismem przewodnim na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (al. Niepodległości 16/18 61‑713 Poznań).

Termin naboru wniosków w województwie wielkopolskim upływa 10 lutego 2017 roku.

Procedura mechanizmu dofinansowania – Razem bezpieczniej na lata 2016 i 2017

Wojewodowie w ramach procedury wyboru projektów do dofinansowania, po ocenie i rekomendacji zespołów wojewódzkich wskazywać będą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji najlepiej ocenione projekty lokalne - najlepiej ocenione projekty będą przekazywane do międzyresortowego Zespołu działającego w MSWiA. Po ocenie projektów przez Grupę Roboczą, projekty rekomendowane będą do dofinansowania Międzyresortowemu Zespołowi ds. Programu.

Międzyresortowy Zespół ds. Programu przedkłada ministrowi spraw wewnętrznych i administracji propozycję podziału rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie państwa na dofinansowanie projektów, biorąc pod uwagę rekomendację Grupy Roboczej.

Wybrane projekty lokalne, realizowane będą następnie przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. Wojewoda przyznaje środki na realizację projektów w formie dofinansowania:

 • zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Zlecenie realizacji zadań oraz przekazanie dotacji celowej na ich realizację następuje w formie umów zawieranych w oparciu o zasady i tryb przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 • zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zlecenie zadania oraz jego realizacja następuje w formie porozumienia administracyjnego zawieranego pomiędzy wojewodą, a daną jednostką samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym lub o samorządzie województwa.

Dobre praktyki – Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

W 2016 roku w ramach realizacji Programu Gmina Gostyń otrzymała dotację w wysokości 36 tysięcy złotych na realizację projektu pn. „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. Projekt wpisuje się w jeden z celów szczegółowych „Razem bezpieczniej” jakim jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.

Program zakłada organizację oraz finansowanie warsztatów, szkoleń i konkursów adresowanych przede wszystkim do uczniów. W poszczególnych wydarzeniach udział biorą również rodzice oraz kadra nauczycielska. Jednym z współfinansowanych projektów były warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Rap Pedagogia”. Autorem projektu jest Dobromir „Mak” Makowski, założyciel fundacji „Młodzi dla Młodych” pedagog oraz animator projektów pedagogicznych. Dobromir „Mak” Makowski swoim doświadczeniem pomagał młodym ludziom zrozumieć czego należy unikać, aby nie zmarnować swojego czasu. Przestrzegał przed popełnianiem jego dawnych błędów, takich jak sięganie po używki czy konflikty z prawem. Robił to za pomocą komponowanej przez siebie muzyki oraz wykorzystując własne doświadczenia połączone z niezwykłą umiejętnością przemawiania i zjednywania sobie młodzieży.

Z kolei do rodziców były skierowane szkolenia „Podwójne życie Twojego nastolatka”. Uczestnicy akcji zapoznali się z problemami okresu dojrzewania, z jakimi borykają się młodzi ludzie oraz poszerzyli wiedzę na temat zagrożeń cyberprzestrzeni. Odrębnym cyklem były zajęcia pod nazwą „Dopalacze – im więcej wiesz, tym łatwiej się bronisz” prowadzone przez pracownicę Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Lesznie. Ekspertka „Monaru” opowiadała o skutkach zażywania dopalaczy oraz symptomach wskazujących na ich zażywanie.

W ramach gostyńskiego programu zrealizowano także takie szkolenia jak „Przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych oraz profilaktyka zachowań destrukcyjnych” i „Cyberprzemoc – problem przemocy rówieśniczej w sieci”. Zorganizowano konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „„Wł@cz myślenie - bądź bezpieczny” oraz przeprowadzono akcję „Wolontariusz dla bezpieczeństwa”.

Grupa młodzieży siedzi przy stole konferencyjnymGrupa młodzieży w sali konferencyjnej wraz z prowadzącymi spotkanieDwie osoby prowadzące spotkanie "Wolontariusz dla bezpieczeństwa"Uczniowie w sali gimnastycznej podczas zajęć "Rap Pedagogia"

Uczniowie w sali gimnastycznej podczas zajęć "Rap Pedagogia"Uczniowie w szkolnej auli słuchają prelekcjiGrupa uczniów przebywa w klasie z ekspertką "Monaru"Grupa uczniów przebywa w klasie z ekspertką "Monaru"Prowadzący spotkanie „Cyberprzemoc – problem przemocy rówieśniczej w sieci” przemawia

 

Z dobrymi praktykami z całego kraju można zapoznać się na stronie internetowej http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/bank-dobrych-praktyk

Chcesz złożyć wniosek i wziąć udział w Programie? Skontaktuj się z wielkopolskim koordynatorem

Izabela Franczak
Inspektor wojewódzki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tel. 61 854 99 49
e-mail: ifranczak@poznan.uw.gov.pl

Razem bezpieczniej im. Włdysława Stasiaka - rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań na lata 2016 i 2017: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 12.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 01.06.2017 - 08:24