Senior+ Edycja 2019

Ogłoszenie o dodatkowym naborze ofert w ramach programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2019

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja w 2019 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 listopada 2018 roku (link: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-r...), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2018 w ramach programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 14 147 348 zł.

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do dnia 9 kwietnia 2019 roku.

 Szczegóły

W wyniku postępowania w zakresie oceny formalnej ofert składanych w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015–2020 edycja 2019 nabór dodatkowy, oferta przedłożona przez Powiatowe Stowarzyszenie Opoka została odrzucona jako złożona przez podmiot nieuprawniony. Informację podaje się na podstawie V.7.2 programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015–2020.
/30 kwietnia 2019 r./

***

W dniu 12 lutego 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019.

 Ranking 2019 - moduł I

 

 Ranking 2019 - moduł II

 

Pełna informacja pod linkiem:  http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/418

Zgodnie z pkt. VI ust. 1 Programu w celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub wojewodę, dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji (wzór do pobrania poniżej).

Ww. dokumenty należy złożyć w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań lub za pomocą platformy ePUAP w ostatecznym terminie do dnia 22 lutego 2019 r. Przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy mcieslak@poznan.uw.gov.pl .
Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu.

 Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł I
 Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł II

Autor: Marek Cieślak
Data utworzenia: 13.02.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.02.2019 - 09:51
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.01.2020 - 07:37