Senior+ Edycja 2020

W dniu 3 marca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020.

Pełna informacja pod linkiem:  http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/466

Zgodnie z pkt. VI ust. 1 Programu w celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub wojewodę, dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji (wzór do pobrania poniżej).

Ww. dokumenty należy złożyć w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań lub za pomocą platformy ePUAP w ostatecznym terminie do dnia 13 marca 2020 r. Przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy mcieslak@poznan.uw.gov.pl .
Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu.

 Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł I
 Oświadczenie o przyjęciu dotacji - moduł II

***

Edycja 2020 Programu „Senior +”  - Rusza nabór ofert.

Od 25 listopada można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zaplanowano 80 mln złotych.

Dokumenty można składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

Więcej informacji na stronie MRPiPS pod adresem:

http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/451

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-edycja-programu-senior--trwa-nabor-o...

***

W wyniku postępowania w zakresie oceny formalnej ofert składanych w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015 – 2020 edycja 2020, następujące oferty zostały odrzucone:

1. oferta nr 3282 – brak stosownej uchwały o utworzeniu Klubu Senior+, oferta nie spełnia wymogów określonych w punkcie II programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015 - 2020,

2. oferta nr 3767 – brak uchwały o utworzeniu Dziennego Domu Senior+, oferta nie spełnia wymogów określonych w punkcie II programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015 - 2020,

3. oferta nr 3813 – oferta złożona przez podmiot nieuprawniony,

4. oferta nr 3842 - brak uchwały o utworzeniu Klubu Senior+, oferta nie spełnia wymogów określonych w punkcie II programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015 – 2020.

Informację podaje się na podstawie V.7.2 programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015–2020.

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 02.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.12.2019 - 13:48
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 04.03.2020 - 13:23