Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program "Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych" – edycja 2020

Gmina składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie do 29 kwietnia 2020 r.  O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do wojewody.

Więcej informacji na temat programu pod adresem:
http://niepelnosprawni.gov.pl/art,981,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-u...

/17 marca 2020 r./


"Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 - wyniki

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ”  - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Do udziału w Programie zgłosiło się 15 gmin z województwa wielkopolskiego, łączna kwota dofinansowania wynosi 3 514 014,66 zł.

  Tabela z wynikami - program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"


Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020

Gmina/Powiat składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie do 29 kwietnia 2020 r.  O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do wojewody.

Więcej informacji na temat programu pod adresem:
http://niepelnosprawni.gov.pl/art,980,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-o...

/17 marca 2020 r./


"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 - wyniki

W dniu 27 maja br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”  - edycja 2020 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Do udziału w Programie zgłosiło się 29 gmin/powiatów z województwa wielkopolskiego, łączna kwota dofinansowania wynosi 2 996 853,17 zł.

 Tabela z wynikami - program "Opieka wytchnieniowa"


Ustawa dotycząca utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z zapisami ustawy nowy państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych.

W pierwszym roku funkcjonowania fundusz solidarnościowy jest zasilany z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy. Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45 proc. Po zmianie składka nadal pobierana jest w tej samej wysokości, z tym że 0,15 proc. trafia bezpośrednio na fundusz solidarnościowy. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększyła się o ok. 650 mln złotych rocznie.

Zasadniczym źródłem finansowania funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych jest danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. nadwyżki tej kwoty.

Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku. W efekcie do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych trafi w 2020 roku ok. 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych ok. 1,8 mld zł.

Więcej >>>


W dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł.

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie od 1 sierpnia 2019 r.

Więcej informacji na temat programu pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,920,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-c....

/2 lipca 2019 r./


Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 22 października 2019 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Wojewody.

Więcej informacji na temat programu pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=932

/8 października 2019 r./

Autor: gov.pl
Data utworzenia: 08.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.05.2019 - 09:23
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 24.06.2020 - 14:27