Kontrole zewnętrzne 2008

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1 Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu Prawidłowość prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa oraz wywiązywanie się inwestorów z zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych

1.pdf

19.12.2007-
08.04.2008
2 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Szczecinie Wykonanie budżetu państwa w części 85/30

2.pdf

09.01.2008-
28.03.2008
3 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Przestrzeganie wymogów prawa wpólnotowego i krajowego przy wdrażaniu wybranych regionalnych programów operacyjnych

3.pdf

22.01.2008-
25.02.2008
4 Ministerstwo Finansów Kontrola systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Pośredniczącej oraz wniosków o płatność od Instytucji Wdrażających/Beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej

4.pdf

28.01.2008-
30.01.2008
5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kontrola dotycząca ZPORR

4_1.pdf

06.02.2008-
08.02.2008
6 KM PSP Ochrona przeciwpożarowa

6.pdf

19.02.2008-
20.02.2008
7 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Działanie służb publicznych w zakresie recyklingu sprzętu technicznego

6_1.pdf

27.03.2008-
30.04.2008
8 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Realizacja w 2007 r. szkolenia pracowników urzędów wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy

8.pdf

31.03.2008-
04.04.2008
9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Funkcjonowanie IPOC

8_1.pdf

09.04.2008-
11.04.2008
10 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Realizacja projektów e-PUAP i STAP jako elementów budowy społ. informacyjnego

10.pdf

06.05.2008-
30.06.2008
11 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Realizacja przez Wojewodę nadzoru nad prawidłowością wykonywania przez j.s.t. zadań z zakresu administracji rządowej

11.pdf

27.06.2008-
31.07.2008
12 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Wykorzystanie i rozliczanie dotacji celowych na pomoc państwa w zakresie dożywiania w województwie wielkopolskim w 2007 r.

12.pdf

12b.pdf

07.07.2008-
18.08.2008
13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kontrola projektów z Pomocy Technicznej ZPORR realizowanych przez WUW w Poznaniu

13.pdf

21.07.2008-
23.07.2008
14 Ministerstwo Skarbu Państwa Kontrola procesu prywatyzacji bezpośredniej OZChG „POLLENA” w Ostrzeszowie

14.pdf

12.08.2008-
13.08.2008
15 Ministerstwo Skarbu Państwa Poces prywatyzacji Przedsiębiorstwa Drogowego w Koninie

15.pdf

20.08.2008-
22.08.2008
16 Urząd ds. Cudzoziemców Kontrola w zakresie udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zezwoleń na osiedlenie się na terytorium RP, a także sprawdzenie zgodności oprogramowania z zapisami umowy użyczenia zawartej pomiędzy WUW a URiC.
wystapienie_pokontrolne_urzad_do_spraw_cudzozmiemcow.pdf
25.08.2008-
29.08.2008
17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kontrola projektu – Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów

17.pdf

10.09.2008-
11.09.2008
18 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Wykorzystanie środków publicznych przez państwowe jednostki doradztwa rolniczego w latach 2005 -2008

18.pdf

08.09.2008-
30.09.2008
19 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Kontrola doraźna mająca na celu weryfikację zarzutów podniesionych w artykule opublikowanym na łamach Gazety Wyborczej dotyczących ewentualnych nieprawidłowości przy powoływaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządcy komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego

skanuj0001.pdf

10.10.2008-
17.10.2008
20 Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publiczymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej

20.pdf

17.11.2008-
27.11.2008

 

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 25.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.05.2015 - 09:36