Nadanie obywatelstwa polskiego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego możesz złożyć osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (w Polsce - przez notariusza).

Dokumenty możesz :

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego (do pobrania) sporządzony czytelnie, zawierający:
  • dane osobowe cudzoziemca,
  • adres zamieszkania,
  • informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie,
  • informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa,
  • informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej,
  • informację o znajomości przez cudzoziemca języka polskiego,
  • dane małżonka cudzoziemca,
  • informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości,
  • uzasadnienie.
 • Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem umieszcza dodatkowo we wniosku:
  • dane małoletniego,
  • informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.
 • Dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku:
  • oryginał odpisu zupełnego  aktu urodzenia cudzoziemca i małoletniego objętego wnioskiem, wydane przez polski urząd stanu cywilnego,
  • oryginał odpisu  aktu  małżeństwa wydanego  przez polski urząd stanu cywilnego,
  • oświadczenie małoletniego,  który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na  nabycie obywatelstwa polskiego,
  • urzędowo poświadczona kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości  cudzoziemca, małżonka, małoletniego,
  • urzędowo poświadczona kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE  lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE),
  • dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca.
 • Posiadane dokumenty potwierdzające informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie.
 • Fotografie osób objętych wnioskiem. Fotografia powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
  Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kserokopii dokumentu z oryginałem można potwierdzić przy składaniu wniosku.

Jakie są opłaty?

Bez opłat

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z treścią art. 18 i art. 19 ust.1 ustawy o obywatelstwie polskim, cudzoziemcowi można na jego wniosek nadać obywatelstwo polskie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia  jego nadania w formie postanowienia.

Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.

Odmowa nadania obywatelstwa polskiego nie podlega zaskarżeniu.

Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy:

 1. drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska;
 2. drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.  

Do nadania obywatelstwa polskiego małoletniemu, który ukończył 16 lat jest wymagane oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone przez małoletniego.

Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemcy przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym) składają za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, natomiast cudzoziemcy zamieszkali za granicą – za pośrednictwem właściwego konsula polskiego. Wniosek składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (w Polsce – przez notariusza).

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wojewoda niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wraz z wymaganymi dokumentami oraz własną opinią.

Regulacje prawne

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r.  poz.161 ze zm.),
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r. poz. 927).
Autor: Aneta Budnik, Olga Hydzik
Data utworzenia: 21.11.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.11.2012 - 11:05
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 15.06.2018 - 14:11