Narodowy Instytut Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Powołany na mocy ustawy o Narodowym Instytucie Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 15.09.2017r.,Jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Instytucja właściwa w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Agencja odpowiedzialna za realizowanie programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opracowywanych przez Komitet ds. Pożytku Publicznego.

Programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

PROGRAM  ROZWOJU  INSTYTUCJONALNEGO

Nowatorski program dotacyjny służący wsparciu rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie ich udziału w życiu publicznym i budowaniu demokracji. Wsparcie finansowe na rozwój organizacyjny, w tym m. in.:

  • Program Wsparcia Rozwoju Instytucjonalnego-wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego, m. in.: rozwój struktury organizacji, stabilizacja finansowa, zróżnicowanie przychodów organizacji, rozwój działalności ekonomicznej i fundraisingowej, szkoleń pracowników, rozwoju bazy lokalowej i sprzętowej,
  • Program Wsparcia Budowy Kapitałów Żelaznych-wsparcie przygotowania planu budowy kapitału żelaznego założycielskiego, realizację działań fundraisingowych,
  • Program Wsparcia Doraźnego-doraźne wsparcie działań organizacji obywatelskich, w tym ułatwienie dostępu do dialogu obywatelskiego, uczestnictwa w działalności rzeczniczej, konferencjach, seminariach, spotkaniach, pomoc w pokrywaniu jednorazowych kosztów doradztwa, szkoleń, audytu, wkładu własnego, itp.
  • Rozwój organizacji strażniczych, mediów obywatelskich
  • Rozwój think-tanków

KORPUS SOLIDARNOŚCI

Program, którego celem będzie zwiększenie liczby osób angażujących się w wolontariat długoterminowy poprzez stworzenie systemu wsparcia dla wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz organizacji obywatelskich i instytucji sektora publicznego. Wdrażanie Korpusu Solidarności planowane jest w latach 2018 -30. Planowane efekty wdrożenia Programu to:

  • budowa infrastruktury wspierającej działania wizerunkowe dotyczące wolontariatu oraz procesu zarządzania wolontariuszami w organizacjach,
  • zaprojektowanie i wdrożenie modelowego systemu szkoleniowego służącego profesjonalizacji pracy koordynatorów wolontariatu,
  • wypracowanie rozwiązań systemowych, w tym działań obejmujących finansowanie projektów angażujących i adresowanych do wolontariuszy,
  • stworzenie kompleksowego systemu benefitów dla wolontariusza i Karty Wolontariusza

PROGRAM WSPARCIA ORGANIZACJI HARCERSKICH

Program obejmuje kompleksowe działania polegające na kształceniu wychowawców, współpracy z instytucjami państwowymi oraz wsparciu rozwoju infrastrukturalnego harcerstwa w Polsce; program kierowany do wszystkich podmiotów objętych Honorowym Protektoratem RP nad organizacjami harcerskimi.

PROGRAM WSPARCIA UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH

Celem programu będzie wsparcie programowe/finansowe już istniejących i powstających uniwersytetów ludowych oraz wsparcie finansowe i pozafinansowe dla małych, lokalnych organizacji pełniących w swoim środowisku funkcje edukacyjne i kulturotwórcze (np. domów ludowych)

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania NIW znaleźć można na Facebooku – Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,  oraz pod adresem https://twitter.com/niwcrso

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 07.06.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.06.2018 - 13:16
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.06.2018 - 13:17