Wydarzenia

Współczesne niewolnictwo - zagrożenia związane z migracjami

Współczesne niewolnictwo - zagrożenia związane z migracjami - to temat zorganizowanego dziś w Urzędzie Wojewódzkim szkolenia dla pracowników socjalnych. W spotkaniu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Obecni na szkoleniu prelegenci omówili zagadnienia związane między innymi z obliczami współczesnego niewolnictwa czy psychologicznymi konsekwencjami migracji zarobkowej a funkcjonowaniem rodziny.

- Niewolnictwo we współczesnym świecie przybiera różne formy i temu poświęcona jest dzisiejsza konferencja. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby w okresie przedwakacyjnym, gdy niebawem najwięcej Polaków wyruszy na wakacje położyć akcent na bezpieczne zachowania za granicą, aby nie stać się współczesnym niewolnikiem - mówiła podczas otwarcia wicewojewoda Marlena Maląg.

Spotkanie, które zorganizowane zostało w ramach działań Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, miało przede wszystkim na celu wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do prowadzenia pracy w środowisku lokalnym, dotyczącą zarówno zagrożeń związanych z wyjazdami za granicę w celach turystycznych czy zarobkowych, jak i zjawisk wykorzystywania cudzoziemców przyjeżdżających do naszego kraju.

Przestawione zostały także informacje, jak chronić się przed zniewoleniem i wykorzystywaniem oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach zaistnienia takiego zagrożenia, co jest szczególnie istotne ze względu na zbliżający się okres wzmożonych wyjazdów wakacyjnych.

Wystawa Oblicza handlu ludźmi w powiecie nowotomyskim

W ramach działań Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w dniu 15 maja br. nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy Oblicza handlu ludźmi w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Nowym Tomyślu. W spotkaniu zorganizowanym przez tut. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie udział wzięli: Wicestarosta Powiatu, dyrektor PCPR,  przedstawiciel Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Kierownik Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej oraz przedstawiciele Policji, pracownicy socjalni i zainteresowani goście. Celem spotkania jest uwrażliwienie lokalnej społeczności na współczesne formy handlu ludźmi oraz wyposażenie w wiedzę osób pracujących z ewentualnymi kandydatami do podjęcia pracy poza granicami naszego kraju lub też mających kontakty z osobami zza wschodniej granicy, którzy podejmują pracę w Polsce.

Wystawa ma charakter czasowy i po jej prezentacji w powiecie nowotomyskim zostanie przekazana do powiatów, które wyraziły zapotrzebowanie na organizację spotkań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi.

Międzynarodowe seminarium „Rights at Work”

W dniach 10 – 11 kwietnia 2018 r. Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” zorganizowała międzynarodowe seminarium w ramach projektu „Rights at Work” (RAW), którego Polska jest krajem partnerskim. Głównym celem projektu RAW jest propagowanie podstawowych praw pracowniczych Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczanie zjawisk niewolniczych wśród pracowników migracyjnych.

Podczas seminarium trenerzy holenderscy zaangażowani w „National Referral Mechanism” przedstawili doświadczenia w pracy z imigrantami ze szczególnym uwzględnieniem ofiar handlu ludźmi i pracy przymusowej. Przedstawiciele Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce przekazali informacje na temat działań, które prowadzone są na rzecz powrotu polskich ofiar handlu ludźmi z Wysp Brytyjskich do Polski oraz na temat kampanii prewencyjnych organizowanych na terenie naszego kraju.  Koordynatorzy wojewódzkich zespołów do spraw przeciwdziałania handlowi ludźmi przedstawili sytuację dotyczącą możliwości pomocy/wsparcia dla imigrantów w poszczególnych województwach. Odbył się także warsztat obejmujący problematykę przeciwdziałania podatności migrantów na wykorzystanie.
Z udziałem Przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji omówione zostały perspektywy na przyszłość odnoszące się do Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 – 2018.

Renata Pyżalska
Koordynator Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
8 maja 2018 r.

Szkolenie dla ekspertów pn. „Holenderski rynek pracy – warunki pracy i zagrożenia”

25 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu odbyło się Szkolenie dla ekspertów pn. „Holenderski rynek pracy – warunki pracy i zagrożenia” zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie we współpracy z Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”.
W szkoleniu uczestniczyli członkowie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Handel ludźmi, niewolnictwo, praca przymusowa w XXI wieku przybierają coraz to nowe formy. Omówione zostały zagadnienia związane z migracją zarobkową Polaków, które obrazował dokument pt. „Dziewczyny z rzeźni”. Przedstawiono informacje dotyczące warunków pobytu, pracy oraz form zatrudnienia w Holandii – jednego z kraju, do którego Polacy wyjeżdżają w celach zarobkowych. Podane zostały informacje o możliwościach interwencji
w przypadkach łamania praw pracowniczych. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wykonania ćwiczeń poruszających problematykę pracy legalnej i pracy nielegalnej

Renata Pyżalska
Koordynator Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
8 maja 2018 r.

Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

19 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Celem spotkania było zaplanowanie i skoordynowanie działań Zespołu na kolejne miesiące 2018 roku. Uczestnicy spotkania zgłosili następujące przedsięwzięcia inicjowane i kontynuowane w obszarze przeciwdziałania zjawisku  handlu ludźmi i wszelkim formom współczesnego niewolnictwa:

 • 25 kwietnia 2018 r. konferencja organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Partnerstwa Na Rzecz Wielkopolskiego Rynku Pracy, podczas której zaprezentowana zostanie wystawa mobilna „Oblicza handlu ludźmi”. Wystawa ta będzie prezentowana w następnych miesiącach w poszczególnych powiatowych urzędach pracy;
 • cykl szkoleń z prezentacją filmu nt. zjawiska handlu ludźmi współorganizowany przez Ambasadę Królestwa Niderlandów i Ambasadę RP;
 • szkolenia prowadzone przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dla młodzieży z powiatu kościańskiego pt. „Twoje bezpieczeństwo, nasza sprawa”;
 • interwencje policjantów w przypadkach różnorodnych form handlu ludźmi, takich jak: żebractwo, prostytucja;
 • szkolenia organizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie przeznaczone dla Koordynatorów Powiatowych nt. identyfikowania zjawisk w zakresie przestępstwa handlu ludźmi;
 • przedsięwzięcia podejmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu:
  •  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w sprawie asymilacji imigrantów w środowisku społecznym,
  •  konkurs nt. przeciwdziałania zjawisku przemocy – strona internetowa www.przemoc.edu.pl,
  •  działania zmierzające do uszczelnienia procedur mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym adopcjom dzieci;
 • Organizacja pozarządowa Migrant Info Point prowadzi dyżury przy telefonie dla cudzoziemców pomagając obcokrajowcom, w tym szczególnie osobom przyjeżdżającym do Polski z Ukrainy. Cudzoziemcy mogą otrzymać materiały informacyjne dotyczące pobytu, rynku pracy, nauki języka polskiego oraz codziennego życia w Poznaniu;
 • Państwowa Inspekcja Pracy kontynuuje działania mające na celu pomaganie cudzoziemcom w zakresie przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzone są także działania informujące pracodawców, w jaki sposób legalnie powierzyć pracę cudzoziemcom na terytorium RP;
 •  w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu planowane jest spotkanie z pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w ośrodkach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa wielkopolskiego. Spotkanie ma na celu przygotowanie pracowników socjalnych do prowadzenia działań prewencyjnych oraz identyfikowania ofiar handlu ludźmi;
 • zgodnie z Krajowym Planem Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018 odbędą się kolejne szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla kadry pomocy społecznej na temat wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi;
 • 18 października 2018 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbędą się obchody Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.
Autor: Renata Pyżalska
Data utworzenia: 21.03.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.03.2017 - 07:56
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 26.06.2018 - 12:42