Wydarzenia

Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

19 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Celem spotkania było zaplanowanie i skoordynowanie działań Zespołu na kolejne miesiące 2018 roku. Uczestnicy spotkania zgłosili następujące przedsięwzięcia inicjowane i kontynuowane w obszarze przeciwdziałania zjawisku  handlu ludźmi i wszelkim formom współczesnego niewolnictwa:

 • 25 kwietnia 2018 r. konferencja organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Partnerstwa Na Rzecz Wielkopolskiego Rynku Pracy, podczas której zaprezentowana zostanie wystawa mobilna „Oblicza handlu ludźmi”. Wystawa ta będzie prezentowana w następnych miesiącach w poszczególnych powiatowych urzędach pracy;
 • cykl szkoleń z prezentacją filmu nt. zjawiska handlu ludźmi współorganizowany przez Ambasadę Królestwa Niderlandów i Ambasadę RP;
 • szkolenia prowadzone przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dla młodzieży z powiatu kościańskiego pt. „Twoje bezpieczeństwo, nasza sprawa”;
 • interwencje policjantów w przypadkach różnorodnych form handlu ludźmi, takich jak: żebractwo, prostytucja;
 • szkolenia organizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie przeznaczone dla Koordynatorów Powiatowych nt. identyfikowania zjawisk w zakresie przestępstwa handlu ludźmi;
 • przedsięwzięcia podejmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu:
  •  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w sprawie asymilacji imigrantów w środowisku społecznym,
  •  konkurs nt. przeciwdziałania zjawisku przemocy – strona internetowa www.przemoc.edu.pl,
  •  działania zmierzające do uszczelnienia procedur mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym adopcjom dzieci;
 • Organizacja pozarządowa Migrant Info Point prowadzi dyżury przy telefonie dla cudzoziemców pomagając obcokrajowcom, w tym szczególnie osobom przyjeżdżającym do Polski z Ukrainy. Cudzoziemcy mogą otrzymać materiały informacyjne dotyczące pobytu, rynku pracy, nauki języka polskiego oraz codziennego życia w Poznaniu;
 • Państwowa Inspekcja Pracy kontynuuje działania mające na celu pomaganie cudzoziemcom w zakresie przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzone są także działania informujące pracodawców, w jaki sposób legalnie powierzyć pracę cudzoziemcom na terytorium RP;
 •  w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu planowane jest spotkanie z pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w ośrodkach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa wielkopolskiego. Spotkanie ma na celu przygotowanie pracowników socjalnych do prowadzenia działań prewencyjnych oraz identyfikowania ofiar handlu ludźmi;
 • zgodnie z Krajowym Planem Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018 odbędą się kolejne szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla kadry pomocy społecznej na temat wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi;
 • 18 października 2018 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbędą się obchody Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.
Autor: Renata Pyżalska
Data utworzenia: 21.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.02.2018 - 13:48