Wydział Polityki Społecznej

 1. Pomoc społeczna

  1.  Rejestr Domów Pomocy Społecznej - 16 stycznia 2018 r.
  2.  Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej - 19 lutego 2018 r.
  3.  Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 11 stycznia 2018 r.
  4.  Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej - 21 lutego 2018 r.
  5.  Wykaz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie -15 stycznia 2018 r.
  6.  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa - 30 czerwca 2017 r.
  7.  Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej - 16 stycznia 2018 r.
  8.  Rejestr placówek tymczasowego schronienia - 30 czerwca 2017 r.
 2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

  1.  Rejestr placówek opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwenycjnych ośrodków preadopcyjnych - 31 grudnia 2017 r.
  2.  Wykaz ośrodków adopcyjnych - 15 stycznia 2018 r.
  3.  Wykaz placówek wsparcia dziennego - 16 stycznia 2018 r.
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  1.  Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie - 30 czerwca 2017 r.
 4. Zdrowie i rehabilitacja

  1.  Oddział Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - rejestry, ewidencje i archiwa
  2.   Wykaz konsultantów wojewódzkich - stan na dzień 8 lutego 2018 r.
  3. Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych - 4lipca 2017 r.
  4. Rejestr ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne - 4 lipca 2017 r.
 5. Rynek pracy

  1. Wykaz zakładów aktywności zawodowej - 4 lipca 2016 r.
  2. Wykaz zakładów pracy chronionej - 4 lipca 2017 r.
  3.  Rejestr Klubów Integracji Społecznej - 15 stycznia 2018 r.
  4.  Rejestr Centrów Integracji Społecznej - 18 stycznia 2018 r.
 6. Inne

  1.  Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych - 25 września 2017 r.
Autor: Nazwiska w załączonych plikach
Data utworzenia: 18.03.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.02.2018 - 13:47