Komisje, rady i zespoły

Komisje, rady i zespoły działające przy wojewodzie wielkopolskim realizujące zadania na podstawie odrębnych przepisów
Lp. Nazwa Podstawy prawne Data powołania Charakter

Wydział obsługujący
 (aktualizacja)

1. Wojewódzka Komisja Lekarska w Poznaniu

Zarządzenie Nr 10/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Zarządzenie nr 38/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

11.01.2018
 • obligatoryjna,
 • powoływana corocznie,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością powiatowych komisji lekarskich,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych komisji lekarskich.

WBiZK

16.01.2018 r.

2. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 252/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

24.04.2012
 • Stały
 • Obligatoryjny

WBiZK

20.01.2016 r.

3.

Zespół do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Zarządzenie nr 430/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków utrwalania imprezy masowej

4.09.2017
 • Stały
 • Obligatoryjny
 • Kontrolny

WBiZK

15.03.2018 r.

4.

Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

Zarządzenie Nr 746/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

30.12.2015
 • Stały
 • Obligatoryjny

WBiZK

20.01.2016 r.

5. Komisja do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zarządzenie Nr 503/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Zarządzenie Nr 636/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

18.07.2012
 • Obligatoryjny

IR

20.01.2016

6. Komisja do przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy

Zarządzenie nr 207/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i wykładowców oraz instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz instruktorów i wykładowców nauki jazdy oraz zatwierdzenia regulaminu działania komisji.

24.04.2013
 • Obligatoryjny

IR

20.01.2016

7. Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,  grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Zarządzenie nr 620/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia  2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania , przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę

21.06.2009
 • Obligatoryjny

IR

14.12.2017

8. Komisja Wojewódzka do weryfikacji zakresu i wysokości szkód w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych wystąpieniem klęski żywiołowej

Zarządzenie nr 100/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do weryfikacji zakresu i wysokości strat w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych na podstawie art. 22 pkt 2 i art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.)

Zarządzenie Nr 11/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do weryfikacji zakresu i wysokości strat w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Zarządzenie Nr 54/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego

18. 02. 2011
 • Obligatoryjny

IR

206.02.2017

9. Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Zarządzenie Nr 488/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 września 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

05.09.2016
 • Obligatoryjny

IR

14.09.2016

10.

Wojewódzki zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków

Zarządzenie Nr 53/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu nadzorującego realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków

13.04.2016   IR
06.02.2017
11.

Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim

Zarządzenie Nr 265/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim

09.06.2017  

IR

09.06.2017

12. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna w Poznaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

Zarządzenie nr 689/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w Poznaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

28.11.2014

 

 • Czteroletnia kadencja

GK

20.01.2016

13. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 417/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim
Zarządzenia zmieniające:
Zarządzenie 345/17 z dnia 15 lipca 2017 r.
Zarządzenie 412/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zarządzenie 525/17 z dnia 30 października 2017 r.

15.07.2015
 • Stały
 • Obligatoryjny

KO

19.03.2018

14 Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim

Zarządzenie nr 411/2011 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim
Zarządzenia zmieniające:
Zarządzenie nr 364/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zarządzenie nr 149/14 z dnia 20 marca 2014 r.
Zarządzenie nr 735/14 z dnia 3 grudnia 2014 r.
Zarządzenie nr 675/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.
Zarządzenie nr 282/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Zarządzenie nr 344/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.

26.07.2011

Stały
Obligatoryjny

KO

19.03.2018

15. Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”

Zarządzenie nr 263/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”

07.06.2017
 • Czasowy
 • Obligatoryjny

KO

19.03.2018

16. Komisja Konkursowa do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego

każdorazowo (raz w roku) wydane zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego

marzec każdego roku
 • Czasowy
 • Obligatoryjny

KO

19.03.2018

17. Zespół dokonujący oceny wniosków złożonych o przyznanie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Zarządzenie nr 114/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu dokonującego oceny wniosków złożonych o przyznanie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 24.03.2016 Stały
Obligatoryjny

KO

19.03.2018

18. Zespół Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 70/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim

24.02.2016
 • Stały

BW24.02.2016
 

19. Rada Rodziny

Zarządzenie nr 634/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 264/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powołania Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim

1.06.2016 r.
 • Stały
 • opiniodawczo-doradczy
GW
14.06.2016 r.
20. Komisja konkursowa opiniująca oferty złożone przez podmioty uprawnione ubiegające się o środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego

Zarządzenie nr 198/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez podmioty uprawnione ubiegające się o środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego

25.02.2016 r.
 • w skład Komisji wchodzą przedstawiciele administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych
PS 26.04.2017
21. Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Zarządzenie nr 471/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Wielkopolskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

13.04.2017 r.
 • Powołany do końca realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczaniu AIDS
ZD 05.10.2017
22. Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Poznaniu

Zarządzenie nr 640/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

1.01.2012 r.
 • obligatoryjny
ZD 15.03.2016
23. Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Zarządzenie Nr 258/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

    PS 29.11.2016
24.

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Zarządzenie Nr 127/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Zarządzenie Nr 125/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Zarządzenie Nr 271/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych

31.03.2015 r.
 • Stały, obligatoryjny
ZD 15.03.2016
25. Wojewódzka Komisja Konkursowa

Zarządzenie Nr 124/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do spraw kwalifikacji ofert programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020

23.03.2017
 • czasowy
 • obligatoryny
PS 23.03.2017
26.

Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 149/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31marca 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia

31.03.2017 r.
 • obligatoryny
ZD 6.04.2017
27.

Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56

Zarządzenie Nr 139/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56

31.03.2017 r.
 • czasowy
PS 7.04.2017
28. Zespół do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

Zarządzenie nr 349 /17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie Zespołu do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zarządzenie nr 457/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zespołu do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

21.07.2017 r.
 • obligatoryjny

PS, KN

21.07.2017

29.

Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Zarządzenie Nr 69/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

30.11.2017
 • obligatoryjny

PS 1.12.2017

30.

Wojewódzka Komisja Konkursowa do spraw kwalifikacji ofert do Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

Zarządzenie nr 12/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do spraw kwalifikacji ofert do Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.

12.01.2018 r.
 • obligatoryjny
PS 15.01.2018
31. Wojewódzka Rada Kombatancka

Zarządzenie nr 47/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej

19.02.2018 r.
 • obligatoryjny
PS 19.02.2018 r.
Autor: Barbara Pietrzyk, Stefan Justat
Data utworzenia: 26.11.2008
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 18.07.2012 - 21:07
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.03.2018 - 14:50