Praktyki w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Z możliwości ubiegania się o odbycie bezpłatnych praktyk w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu może skorzystać każda osoba, która:

  • jest słuchaczem szkoły policealnej, pomaturalnej bądź studentem szkoły wyższej,
  • uzyska zgodę szkoły/uczelni na odbycie praktyk w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim,
  • posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas trwania praktyk.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk i spełniające ww. warunki, zobowiązane są do złożenia wniosku o odbycie praktyk – skierowania ze szkoły/uczelni, w którym określają min. preferowane miejsce oraz termin odbywania praktyk. W przypadku wyrażenia chęci przejęcia praktykanta przez wskazaną we wniosku komórkę organizacyjną, pomiędzy szkołą / uczelnią oraz urzędem zawierane jest porozumienie określające zasady realizowania praktyk.

Wzory dokumentów wykorzystywanych w ramach organizacji praktyk zamieszczone zostały poniżej.

Autor: Katarzyna Korczyńska
Data utworzenia: 21.07.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.03.2017 - 08:53