Przedmiot działalności

 1. Wicewojewoda Wielkopolski bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla:
  1. Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa;
  2. Wydziału Polityki Społecznej;
  3. Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
  4. Wydziału Zdrowia;
  5. Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim;
  6. Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu;
  7. Państwowej Straży Rybackiej w Poznaniu.
 2. Wicewojewoda sprawuje ponadto bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
  2. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
  3. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
  4. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;
  5. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  6. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;
  7. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 3. Wojewoda i wicewojewoda koordynują współpracę między nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi lub komórkami organizacyjnymi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zwanego dalej „urzędem”.
 4.  Wojewoda i wicewojewoda koordynują współpracę między nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi lub komórkami organizacyjnymi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zwanego dalej „urzędem”.
 5. Wicewojewoda współdziała z wojewodą w realizacji ustawowych zadań wojewody poprzez:
  1. uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;
  2. wzajemne informowanie się o węzłowych zagadnieniach wchodzących w zakres obowiązków oraz o kierunkowych rozstrzygnięciach.
 6.  Wicewojewoda przedkłada wojewodzie dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach dotyczących zakresu działania wojewody.
 7. Wicewojewoda wykonuje powierzone zadania we współpracy z dyrektorem generalnym urzędu oraz przy pomocy komórek organizacyjnych urzędu lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych.
 8. Wicewojewoda podejmuje w imieniu wojewody decyzje, zgodnie z merytoryczną aprobatą wojewody, odnośnie kierunku rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

Status prawny wicewojewody:

 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 2. Statut Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 3. Regulamin organizacyjny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 4. Zarządzenie Nr 379/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wojewoda i Wicewojewoda przyjmują skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Biura Organizacyjno-Administracyjnego (kontakt: pokój 021 i 022 budynek B, tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17 oraz  (bez prefiksa) 222 500 117, e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl).

Wicewojewoda w Grupie Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji

Autor: Zarządzenie Nr 356/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia regulamin
Data utworzenia: 12.05.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.08.2017 - 11:37