Zadania Państwowej Straży Łowieckiej

Zadaniem Państwowej Straży Łowieckiej jest kontrola przepisów ustawy, a w szczególności w zakresie:

 1. ochrony zwierzyny oraz mienia dzierżawców i zarządców na terenach obwodów łowieckich;
 2. zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego;
 3. zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa;
 4. kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną łowną.

Realizacja zadań wskazanych celów odbywa się poprzez takie działania jak:

 1. Kontrole dokumentów uprawniających do wykonywania polowania oraz kontrole ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.
 2. Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego oraz kierowanie wniosków o wykroczenia do Sądów Grodzkich.
 3. Prowadzenie dochodzeń oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego.
 4. Korzystanie z uprawnień zawartych w art. 39 ustawy Prawo łowieckie przy realizacji zadań.
 5. Dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia.
 6. Dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia.
 7. Dokonywanie kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Uczestnictwo i organizowanie wspólnych akcji i patroli na obszarach obwodów łowieckich z Policją, Państwową Strażą Rybacką i Strażą Leśną.
 9. Prowadzenie i uczestnictwo we wspólnych szkoleniach z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim.
Autor: Stefan Wojciechowski
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.11.2017 - 12:15