Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz)

Zasady zgłaszania się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia PESoz określa ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599).

Warunkiem zgłoszenia się do PESoz jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Osoba, chcąca przystąpić do PESoz jest zatem zobowiązana do założenia takiego konta.

Osoby, które były już dopuszczone do PESoz

Jeśli osoba była już dopuszczona do PESoz (przed wejściem w życie ustawy), ale go nie zdała (w całości bądź w części), ewentualnie do niego nie przystąpiła – po założeniu konta w SMK i jego uwierzytelnieniu składa za jego pomocą wniosek zgłoszeniowy do egzaminu.

Osoby, które dotąd nie zostały dopuszczone do PESoz

Po założeniu konta w SMK, powinny złożyć za jego pośrednictwem wniosek do wojewody wielkopolskiego o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Wygenerowany wniosek w SMK, po wydrukowaniu należy przekazać do wojewody wraz z wymaganą dokumentacją w postaci papierowej:

 1. kartą specjalizacji z:
 • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
 • potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,
 • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji wystawioną przez kierownika specjalizacji,
 • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji;
 1. zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji (kopie);
 2. kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez szkołę wyższą, która wydała dyplom lub notariusza);
 3. potwierdzenie wykazania się znajomością języka obcego w sposób określony w programie specjalizacji (dostępnym na stronie CMKP - www.cmkp.edu.pl); zaświadczenie z języka obcego musi być wydane przez Studium Języków Obcych uczelni medycznej;
 4. dokumentację potwierdzającą wykonanie obowiązku samokształcenia zgodnie z obowiązującym dana osobę programem specjalizacji:
 • epidemiologia - praca poglądowa lub oryginalna zaliczona przez kierownika specjalizacji; może być również publikacja w dziedzinie epidemiologii zamieszczona w recenzowanym czasopiśmie naukowym, której pierwszym autorem jest osoba specjalizująca się,
 • fizyka medyczna - praca poglądowa lub oryginalna, która po akceptacji kierownika specjalizacji powinna zostać przedstawiona na forum Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (w porozumieniu z Zarządem Głównym Towarzystwa) lub na forum Komitetu (lub jednej z Komisji Komitetu) Fizyki Medycznej PAN,
 • psychologia kliniczna - praca poglądowa lub oryginalna zaliczona przez kierownika specjalizacji na miesiąc przed zakończeniem bloku szczegółowego. Dodatkowo osoby kończące specjalizację składają studium przypadku wybranego z praktyki klinicznej, podpisane przez kierownika specjalizacji,
 • neurologopedia - praca poglądowa lub oryginalna zaliczona przez kierownika specjalizacji.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Głównej Urzędu, al. Niepodległości 16/18 (budynek B, pok. 025-026) lub przesłać na adres:

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Ważne!

Po potwierdzeniu przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, możliwe jest złożenie wniosku zgłoszeniowego do PESoz. Należy dokonać tego za pomocą konta w SMK

Wnioski zgłoszeniowe do PESoz należy składać:

 1. do dnia 15 lipca – dla jesiennej sesji egzaminacyjnej;
 2. do dnia 15 stycznia – dla wiosennej sesji egzaminacyjnej.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny jest przeprowadzany w dwóch sesjach egzaminacyjnych:

 1. wiosennej – od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca;
 2. jesiennej – od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.

Szczegółowe informacje dotyczące PESoz znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi: www.cem.edu.pl.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 18.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.08.2017 - 07:49