Pełnomocnik ds. Równego Traktowania

W dniu 10 marca 2016 roku na podstawie art. 218 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, z późn. zm.) w związku z Krajowym Programem Działań na Rzecz Równgo Traktowania na lata 2013 - 2016 z dnia 10 grudnia opracowanym przez pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, z dniem 10 marca 2016 r. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann powołał
Marię Krupecką
na Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Kontakt:

tel.: 61 854 12 78

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
pl. Wolności 17,  pok. 102

Zadania pełnomocnika

 1. Realizacja polityki rządu na terenie województwa wielkopolskiego  w zakresie zasady równego traktowania , w tym przeciwdziałanie dyskryminacji  ze względu na rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd,  wiek, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczania skutków powstałych w wyniku naruszania zasady równego traktowania.
 3. Monitorowanie przestrzegania zasady równego traktowania.
 4. Promowanie i, upowszechnianie  i propagowanie problematyki równego traktowania.
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców na terenie województwa wielkopolskiego.
 6. Podejmowanie działań służących promowaniu równego traktowania  w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
 7. Udzielanie na wniosek Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania  informacji dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania na terenie województwa  wielkopolskiego oraz w  Wielkopolskim Urzędzie  Wojewódzkim.
 8. Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu   ds. Równego Traktowania  w realizacji i ewaluacji zadań  wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania.

Podstawowe informacje

Prawne gwarancje równości

 • Konstytucja RP;
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania;
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich;
 • Inne akty szczegółowe, dotyczące  poszczególnych obszarów.

Zasada równego traktowania jako zasada horyzontalna

 • Zgodna z zasadą dobrego rządzenia oraz zrównoważonego rozwoju;
 • Strategiczna wizja polityki równych szans sprzyja odpowiedzialnej realizacji innych polityk;
 • Uwzględnienie sprawiedliwego rozkładu korzyści płynących z rozwoju kraju;
 • Umożliwienie aktywnego uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie współrządzenia państwem i współpraca rządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami społecznymi;
 • Zapewnienie wolności wypowiedzi i dostępu do informacji;
 • Praworządność i współodpowiedzialność za realizację celów.

Równe Traktowanie – zasada równego traktowania jest jedną z naczelnych zasad prawnych Wspólnot Europejskich; związana z ekonomicznym i socjalnym wymiarem praw człowieka. Jest to Równe Traktowanie rozumiane dosłownie - jako jednakowość traktowania i brak zróżnicowania ze względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, wyznanie/bezwyznaniowość, status ekonomiczny i in. we wszystkich przejawach życia społecznego, przede wszystkim zaś w stosunkach pracy. Równe Traktowanie oznacza nie tylko równą płacę za równą pracę (i pracę o tej samej wartości), ale także równe warunki pracy, równy dostęp do szkoleń i awansów.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z przedstawicielami Equinet*

17 marca 2017 r. Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się Evelin Collins, Przewodniczącą Equinet.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele: Equinet, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, gabinetu Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Wydziału Równego Traktowania w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pani Evelin Collins, Przewodnicząca Europejskiej Sieci Organów ds. Równości (Equinet) przedstawiła cele i zadania sieci Equinet. Podkreśliła, że Equinet ma na celu promowanie równości w Europie, a także wsparcie krajowych organów do spraw równości.

Minister Adam Lipiński przedstawił swoje kompetencje jako Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, a także pełnione przez siebie funkcje polityczne.

Podczas dyskusji zaprezentowane zostały także przykłady inicjatyw podejmowanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania od czasu objęcia przez niego funkcji, a także przygotowania do opracowania nowej edycji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Wskazano również na kwestię występujących w Polsce, ale także
w innych państwach europejskich (np. Irlandii Północnej), luk prawnych w ochronie przed dyskryminacją i działania zmierzające do ich zniwelowania. Zarówno Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, jak i przedstawicielka Equinet zwrócili uwagę, jak ważna w działaniach na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, jest współpraca ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi.

*EQUINET to europejska sieć współpracy wyspecjalizowanych organów ds. równości, skupiająca obecnie 45 instytucji spośród 33 państw europejskich, które posiadają uprawnienia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd i orientację seksualną.

***

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku.
Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu, są również okazją do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.
Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności
W tym roku hasło przewodnie to „AUTYZM. Chcemy być sobą”. Z tej okazji 5 kwietnia w Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 odbędzie się wykład pani Weroniki Ostrowskiej pt. „Uczeń z autyzmem w grupie rówieśniczej”.

Międzynarodowy Dzień do Walki z Dyskryminacja Rasową

21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacja Rasową. Z tej okazji Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zorganizował panel dyskusyjny” Równość vs. Różnorodność”.

Na zdjęciu jest dokument - podziękowanie dla pełnomocnika za udział w panelu dyskusyjnym "Równość vs. różnorodność"Plakat przdstawiający twarze ludzi różnych ras

Edukacja i zatrudnienie sposobem zapobiegania wykluczeniu społecznemu

Spotkanie Pełnomocników ds. równego traktowania

8 lutego 2017 roku  odbyło się spotkanie pełnomocników ds. równego traktowania  w którym uczestniczyli prof. nadzw. dr hab. Robert Kmieciak pełnomocnika rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Baha Kalinowska - Sufinowicz  pełnomocnik rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr Marta Mazurek pełnomocnik prezydenta poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom oraz Maria Krupecka pełnomocnik wojewody wielkopolskiego.
Spotkanie stanowiło okoliczność do dyskusji na temat równego traktowania w różnych obszarach życia społecznego. Udało się nakreślić formy i obszary współpracy na 2017 rok.
/9 lutego 2017 r./

Pełnomocnicy ds. równego traktowania na poznańskich uczelniach

Prof. Robert Kmieciak został powołany na stanowisko Pełnomocnika rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ds. równego traktowania. Osoby, które czują się w jakikolwiek sposób dyskryminowane będą mogły zgłosić swoją sprawę. Pełnomocnik rektora ds. równego traktowania został powołany na mocy „Zarządzenia nr 36/2016/2017 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.
Dr hab. Baha Kalinowska - Sufinowicz została powołana przez   Rektora  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Pełnomocniczkę ds. Równego Traktowania.
/6 stycznia 2017 r./

***

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 26.04.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.03.2017 - 11:32