Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, lub w podeszłym wieku, prowadzone w ramach działalności gospodarczej lub statutowej

Podstawy prawne

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. z 2020 r. poz. 1562)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. z 2020 r. poz. 1532)

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Dotyczy to również podmiotów prowadzących placówki całodobowe w ramach działalności statutowej (art. 69 ust. 1 ustawy).

Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący:

 1. spełnia warunki określone w ustawie o pomocy społecznej;
 2. spełnia standardy, o których mowa w art. 68 ustawy o pomocy społecznej;
 3. przedstawi:
  1. wniosek o zezwolenie,
  2. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,
  3. zaświadczenie organu nadzoru budowlanego potwierdzające możliwość użytkowania obiektu             budowlanego określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo   budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia),
  4. koncepcję prowadzenia placówki,
  5. informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu      skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  6. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała        placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia               placówki,
  7.  oświadczenie, że nie został prawomocnie ukarany za czyny, o których mowa w art. 130 ust.   4-6, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na   prowadzenie placówki (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za           złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w          nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie           fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do       odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia);
 4. nie został prawomocnie ukarany za czyny, o których mowa w art. 130 ust. 4-6, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki.

Składając wniosek, należy przedłożyć aktualną dokumentację. Ważność dokumentów wynosi 3 miesiące od daty ich wydania.

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej

Sposób informowania o rozstrzygnięciu:

 • na piśmie w formie decyzji administracyjnej

Miejsce prowadzenia sprawy:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wydział Polityki Społecznej, al. Niepodległości 16/18, VII piętro, bud. A, pok. 871, 877; tel.: 61 854 18 32, 61 854 16 38, 61 854 15 21.

Ważne informacje:

 • w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zespół inspektorów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dokona oględzin obiektu, w którym usytuowana jest placówka, w zakresie spełniania standardów o których mowa w art. 68 ustawy o pomocy społecznej
 • przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie wojewoda bierze pod uwagę wyniki oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka, szczególnie w zakresie spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy o pomocy społecznej
Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 30.10.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 30.10.2020 - 08:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.01.2022 - 07:13