Podstawy prawne statystyki medycznej i zakres zadań, w tym ustawa i pbssp

Podstawy prawne

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce   publicznej (Dz.U. 1995, nr 88, poz.439 ze zm.)   Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1068 oraz wydawanego corocznie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, na podstawie art. 18 w/w ustawy. Wzory formularzy sprawozdawczych i objaśnienia co do sposobu ich wypełniania oraz wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, określa w drodze rozporządzenia Prezes Rady Ministrów.

Za prawidłowe sporządzenie sprawozdania odpowiada kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, rozumiany zgodnie z zapisami art.2, ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych i wynika z art. 24, ust.1, ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.).

W rozdziale 8 ustawy  z dnia 29 czerwca 1995 r.  o statystyce publicznej  (t.j. Dz. U.  2012 r. poz. 591 ze zm.) przewidziano sankcje między innymi za:

  • odmowę wykonania obowiązku statystycznego,
  • przekazanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym,
  • za przekazanie danych statystycznych po upływie wyznaczonego terminu.

Programy badań statystycznych statystyki publicznej

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 07.02.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.02.2017 - 08:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.05.2018 - 12:26