Polskie świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze (500+)

Złożenie nowego wniosku o świadczenie

Osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne lub świadczenie wychowawcze (500+) powinna złożyć wnioski w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce jej zamieszkania.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Zmiana sytuacji rodziny w przypadku wydanej decyzji

W przypadku, gdy decyzja w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego została już wydana przez gminę, a osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Polski, wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Brak przekazania informacji o zmianie sytuacji rodzinnej, mającej wpływ na wypłacane świadczenia, może spowodować konieczność zwrotu pobranych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Przed przekazaniem sprawy do wojewody gmina powinna przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie charakteru oraz faktycznego miejsca pobytu członka rodziny na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Jeżeli w ramach ww. postępowania organ właściwy ustali, że wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Polski, powinien wystąpić do wojewody z wnioskiem o ustalenie, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Po ustaleniu przez wojewodę, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o  koordynacji świadczeń, właściwy organ gminy uchyla swoją decyzję i przekazuje całą dokumentację do wojewody.

Autor: Danuta Michalak
Data utworzenia: 09.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.03.2018 - 09:17
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.03.2018 - 09:21