Domy pomocy społecznej

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.  163 ze zm.)  [zobacz akt prawny]
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964) [zobacz akt prawny]

Standard usług w domach pomocy społecznej (zał. nr 1)

Zezwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej:

 • Wniosek o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej (zał. nr 2)
 • Niezbędne dokumenty (ważność dokumentów wynosi 3 miesiące od daty ich wydania):
  • kopia* dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom
  • opinie potwierdzające spełnianie wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarnej wydanych przez powołane do tego służby, w przypadku nowych obiektów, rozbudowy lub oddania do użytku windy także poświadczeń budowlanych
  • statut i regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub ich projekty
  • w przypadku gdy z wnioskiem występuje: Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje stowarzyszenia, inne osoby prawne i osoby fizyczne, także dokumenty potwierdzające status prawny podmiotuw przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o sposobie finansowania domu, zaświadczenie (od lekarza medycyny pracy), że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem, zaświadczenie albo oświadczenie* o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie albo oświadczenie* o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem oraz poświadczony odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej oraz informacje zawierające następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu osoby kierującej placówką, pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rejestrowych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182)
  • oraz w przypadku zmian w wydanym już zezwoleniu zgoda podmiotu prowadzącego na uchylenie lub zmianę ostatecznej decyzji zgodnie z przepisem art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2013 r., poz. 267) [zobacz akt prawny](w przypadku, gdy decyzja pierwotna została zmieniona wymagana jest zgodna na uchylenie lub zmianę wszystkich decyzji).

Ważność dokumentów wynosi 3 miesiące od daty ich wydania.

*Kodeks postępowania administracyjnego art. 76a § 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie.

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.

**Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
   
Opłaty:
nie podlega opłacie skarbowej

 • Sposób informowania o rozstrzygnięciu: na piśmie, w formie decyzji administracyjnej
 • Miejsce prowadzenia sprawy:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, VIII piętro, bud. A, pok. 870 i 871, tel.: 61 854 18 32, 61 854 16 38, 61 854 18 23

Autor: Violetta Rakowska-Żytkiewicz
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.03.2015 - 09:44