Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, informujemy, że osoby te w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Podstawowymi dostępnymi świadczeniami udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin jest pomoc prawna i psychologiczna oraz wsparcie o charakterze majątkowym, t.j.:

  1. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
  2. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
  3. pokrywanie kosztów czasowego  zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  4. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
  5. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
  6. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;
  7. pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych;
  8. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Szczegółowe informacje dostępne są w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, gdzie można uzyskać pomoc, jak również w Wojewódzkiej i Powiatowych Komendach Policji oraz Kuratorium Oświaty.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim bliższych informacji o możliwościach uzyskania wsparcia udziela inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Pani Hanna Zawadka, tel. kontaktowy 61 854-15-55.

Autor: Hanna Zawadka
Data utworzenia: 24.09.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 24.09.2014 - 12:29