Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego możesz :

Osoba zamieszkująca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (do pobrania) zawierający:
  • dane osobowe osoby, której posiadanie lub utrata obywatelstwa ma być stwierdzone,
  • dokładne informacje o ostatnim miejscu zamieszkania w Polsce osoby, której postępowanie ma dotyczyć,
  • informacje o posiadanych polskich dokumentach (dowód osobisty, paszport, książeczka wojskowa),
  • informacje o polskiej placówce dyplomatycznej właściwej miejscowo dla miejsca zamieszkania za granicą osoby, której postępowanie ma dotyczyć,
  • inne informacje istotne dla podjęcia decyzji w sprawie.
 • kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo osoby, której postępowanie  ma dotyczyć,  poświadczoną przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
 • odpis zupełny aktu urodzenia osoby, której postępowanie ma  dotyczyć,
 • odpis aktu małżeństwa  osoby, której postępowanie ma dotyczyć  lub dokument potwierdzający zmianę danych osobowych,
 • w przypadku braku numeru PESEL - zaświadczenie o zameldowaniu bądź wymeldowaniu z miejsca zamieszkania,
 • wszelkie inne dokumenty urzędowe bądź prywatne, wskazujące na posiadanie bądź utratę obywatelstwa polskiego (np. książeczka wojskowa, dokumenty mianowania na stanowiska służbowe w administracji polskiej lub obcej, zaświadczenia z zakładów pracy, informacje o nr PESEL, itp.),
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kopii dokumentu z oryginałem można poświadczyć przy składaniu wniosku.

Jakie są opłaty?

Opłatę skarbową w wysokości 58 zł wpłać na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Co powinienem wiedzieć?

Decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, lub podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji, wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy – wojewoda mazowiecki.

Wojewoda wydaje decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania  lub utraty obywatelstwa polskiego bądź odmowy potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

Twoją sprawę załatwimy niezwłocznie; w przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - w terminie 1 miesiąca; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w terminie 2 miesięcy.

Decyzję możesz odebrać osobiście w urzędzie albo prześlemy ją za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Regulacje prawne

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz.161 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r. poz.925),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)  
Autor: Aneta Budnik, Olga Hydzik
Data utworzenia: 21.11.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.11.2012 - 07:23
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 15.06.2018 - 14:12