Prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć:

 • w Wydziale Spraw Cudzoziemców
  Pl. Wolności 17
  poniedziałek 9:30-18:00
  wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę D – złożenie wniosku: zezwolenia na pracę / zaproszenia / obywatele UE.

Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

Kto może złożyć wniosek?

 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • obywatel Konfederacji Szwajcarskiej

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

 • Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE możesz złożyć po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE składasz osobiście.
 • Wymóg osobistego złożenia wniosku  nie dotyczy małoletniego.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. Wniosek  wypełniony zgodnie z pouczeniem w 1 egzemplarzu (wniosek do pobrania) -wniosek można również pobrać w Wydziale Spraw Cudzoziemców, Pl. Wolności 17 lub w Delegaturze WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu), w razie braku możliwości okazania dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, obywatele UE mogą przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić ich tożsamość i obywatelstwo w niebudzący wątpliwości sposób.
 3. 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.

Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.

Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

 1. Dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wypełnić wniosek?

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, które znajduje się na 8 stronie wniosku.

Wypełniając wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE pamiętaj, aby:

 • wypełnić go czytelnie w języku polskim;
 • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
 • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
 • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
 • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim;

Jakie są opłaty?

Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE jest bezpłatne.

Opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa wynosi: 17,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto:

 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Poznaniu
  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
  PKO BP S.A.
  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kaliszu
  Urząd Miejski w Kaliszu
  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Konie
  Urząd Miejski w Koninie
  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
  Urząd Miasta Leszna
  26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
  Urząd Miasta Piły
  09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

Co powinienem wiedzieć?

Dokumenty składasz w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.

Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu.

Odbioru dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE może dokonać pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo szczególne do dokonania jego odbioru.

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku. Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż wskazany powyżej z powodu:

 • odbycia obowiązkowej służby wojskowej;
 • ważnej sytuacji rodzinnej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem, że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Jeśli masz pytania

Autor: Marta Chojnacka
Data utworzenia: 14.07.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.04.2014 - 14:59
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.05.2019 - 09:02