Procedury postępowania

Dalsza procedura postępowania zależna jest od państwa, które powinno rozpatrywać wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze.

Wniosek złożony w Polsce – pierwszeństwo do wypłaty świadczeń w Polsce

Po otrzymaniu dokumentacji wojewoda wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego. Wnioskodawca na każdym etapie postępowania ma możliwość zapoznawania się z aktami sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Osoba składająca wniosek, nie mająca miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń (pełnomocnictwo do doręczeń), chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla strony postępowania pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Jeżeli to konieczne, wojewoda wzywa wnioskodawcę do nadesłania w określonym terminie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wojewoda wydaje decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego oraz informuje o jej treści gminę, wnioskodawcę oraz właściwą instytucję zagraniczną.

W przypadku wydania decyzji:

  • przyznającej prawa do świadczeń rodzinnych lub świadczenia wychowawczego w Polsce, instytucja zagraniczna może wypłacić dodatek dyferencyjny – czyli różnicę między wysokością polskich świadczeń, a wysokością świadczeń zagranicznych,
  • odmawiającej prawa do świadczeń rodzinnych lub świadczenia wychowawczego w Polsce, instytucja zagraniczna powinna wypłacić zasiłek rodzinny w pełnej wysokości.

W przypadku niedostarczenia dokumentów  w  wyznaczonym terminie, wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia. Skutkować to może wszczęciem postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń (jeżeli wcześniej za ten okres były już wypłacone świadczenia w gminie).

W przypadku wydania decyzji odmawiającej w sprawie świadczeń, które zostały już wypłacone, wojewoda wydaje decyzję w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Po uzyskaniu informacji z gminy o uregulowaniu należności, wojewoda informuje o tym fakcie instytucję zagraniczną.

Osoba, która wcześniej otrzymała świadczenie i nie zgadza się z decyzją wojewody w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję (czyli za pośrednictwem wojewody), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny organ, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (wojewoda) może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w całości lub w części, odroczyć termin płatności lub rozłożyć płatność na raty.

Wniosek złożony w Polsce – pierwszeństwo do wypłaty świadczeń za granicą

W stosunku do nowych, nierozpatrzonych wniosków przesłanych przez gminę do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wojewoda ustala, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jeżeli zachodzi koordynacja a Polska nie jest krajem właściwym do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego na zasadzie pierwszeństwa, to wojewoda:

  • przekazuje wnioski złożone w Polsce do instytucji właściwej państwa członkowskiego, której ustawodawstwo ma zastosowanie z tytułu pierwszeństwa w celu rozpatrzenia,
  • informuje o tym fakcie wnioskodawcę.

Po spełnieniu warunków uprawniających do świadczeń rodzinnych za granicą, zagraniczna instytucja właściwa powinna przyznać pełną kwotę należnego tam zasiłku rodzinnego.

W przypadku wniosków, w stosunku do których zostały już wypłacone świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, a Polska nie jest państwem właściwym na zasadzie pierwszeństwa, wojewoda jest zobowiązany do wydania decyzji w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Wniosek złożony za granicą – pierwszeństwo do wypłaty świadczeń w Polsce.

W przypadku ustalenia przez instytucję zagraniczną, iż Polska jest państwem właściwym do wypłaty świadczeń rodzinnych na zasadzie pierwszeństwa, wniosek, który został złożony w instytucji zagranicznej, zostaje przekazany przez tę instytucję wojewodzie celem rozpatrzenia. Wówczas wojewoda:

  • informuje zainteresowanego o wpłynięciu wniosku z instytucji zagranicznej oraz o konieczności rozpatrzenia ww. wniosku zgodnie z ustawodawstwem polskim,
  • przesyła druk polskiego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z wezwaniem o uzupełnienie wymaganych dokumentów. W przypadku złożenia wniosku za granicą po 1 kwietnia 2016 r. wojewoda prześle dodatkowo druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
  • wydaje decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego oraz informuje o jej treści właściwą instytucję zagraniczną.

W przypadku wydania decyzji:

  • przyznającej prawa do zasiłku rodzinnego lub świadczenia wychowawczego w Polsce, instytucja zagraniczna może wypłacić dodatek dyferencyjny – czyli różnicę między wysokością polskich świadczeń, a wysokością świadczeń zagranicznych,
  • odmawiającej prawa do zasiłku rodzinnego lub świadczenia wychowawczego w Polce, instytucja zagraniczna powinna wypłacić zasiłek rodzinny w pełnej wysokości.

W przypadku niedostarczenia polskich druków wniosków wraz z wymaganymi dokumentami w  wyznaczonym terminie (30 dni), wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia, a o zaistniałym fakcie informuje się instytucję zagraniczną.

Autor: Danuta Michalak
Data utworzenia: 09.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.03.2018 - 09:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.06.2018 - 11:35