Program "Dobry Start"

Treść archiwalna

Od 2021 r. program "Dobry Start" realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program ten jest realizacją deklaracji Premiera RP Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to również kolejny komponent prowadzonej przez rząd kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej.

Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny jest niezależne od dochodu rodziny

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w:

 • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum;
 • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej;
 • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki;
 • w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek  złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie „Dobry start” będzie można złożyć tylko elektronicznie już od 1 lipca br. poprzez:

 • stronę MRPiPS: empatia.mrpips.gov.pl.
 • bankowość elektroniczną.
 • PUE ZUS

Wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć do 30 listopada! Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony

Procedura wnioskowania i podziału środków na realizację rządowego programu Dobry start

 1. Pierwsze szacunkowe potrzeby na uruchomienie programu Dobry start, jednostka samorządu terytorialnego składa za pośrednictwem systemu Centralna Aplikacja Statystyczna, na formularzu jednorazowym o symbolu Dobry start 300 WUW dla podobszaru PS.

Wzór sprawozdania

Uruchomienie programu rządowego Dobry Start
L.p. Wyszczególnienie Dane liczbowe
1. Liczba dzieci/osób uczących się uprawnionych do otrzymania świadczenia  
2. Ogólne koszty realizacji programu (10 zł na jedno dziecko/osobę uczącą się uprawnioną do otrzymania świadczenia) okno zablokowane do edycji
2.1 Z tego na: uruchomienie programu (nie więcej niż 50% kwoty z wiersza 2)* blokada wartości powyżej 50%

* Zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sygn. DSR-IV.074.31.2018.GJ z dnia 5 czerwca 2018 r. mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej obsługi w samorządach, spraw związanych z przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem i wypłatą świadczenia Dobry start już od pierwszych dni obowiązywania tego programu, zasadne jest ażeby część środków z budżetu państwa na obsługę programu mogła być w posiadaniu samorządów (w ich budżetach) jeszcze przed rozpoczęciem okresu przyjmowania wniosków.

Osoba sporządzająca sprawozdanie:
imię i nazwisko:
telefon służbowy:
e-mail służbowy:
Data sporządzenia sprawozdania:
Uwagi:

 1. Sprawozdanie na ww. formularzu należy uzupełnić i przekazać w terminie do 15.06.2018 r. Po tym terminie zostaną uruchomione środki na wdrożenie programu.
 2. Samorządy zobowiązane są do bieżącego nadzoru wysokości kosztów realizacji programu w składanych zapotrzebowaniach na środki finansowe, w zakresie określonym w § 33 pkt 4 Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).
 3. Przy składaniu kolejnych zapotrzebowań na środki finansowe, w tym na obsługę programu samorządy winny uwzględnić kwotę przekazaną już na wdrożenie programu.
 4. Kolejne potrzeby na środki finansowe zarówno na wypłatę świadczeń oraz koszty realizacji programu należy składać za pośrednictwem aplikacji Środki gminne:
  • gminy w ramach rozdziału 85504 § 2010 w podziale na świadczenie i koszty realizacji,
  • powiaty w ramach rozdziału 85504 § 2110 w podziale na świadczenie i koszty realizacji.

Powiaty zgłaszające po raz pierwszy zapotrzebowanie na środki finansowe za pomocą aplikacji Środki gminne, zostaną w najbliższym czasie poinformowane o zasadach funkcjonowania przedmiotowej aplikacji Środki gminne.

Schemat aplikacji środki gminne:

Warto zajrzeć:

Akty prawne:

Materiały do pobrania:

Powyższe wzory wniosków zostały zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i mogą być według potrzeb modyfikowane przez właściwe organy.

Informacje w języku migowym

Autor: Gabriela Zülsdorff, Agnieszka Adamczak, Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 08.06.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.06.2018 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.01.2022 - 13:54