Program "Opieka 75+" 2022

Program „Opieka 75+” jest kontynuowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2022 r.

Program „Opieka 75+” adresowany jest do gmin do 60 tys. mieszkańców, w tym:

 • gmin wiejskich;
 • gmin miejskich;
 • gmin miejsko – wiejskich.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
 • Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
 • Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
 • Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Program na 2022 r. obejmuje:

 1. Zmianę dotycząca zwiększenia wysokości udzielanego gminom wsparcia finansowego z 50% do 60%.
 2. Zakres przedmiotowy:
  • dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w roku 2022,
  • dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, którym w roku 2021 nie były one świadczone,
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2022

Autor: Elżzbieta Kaczmarek
Data utworzenia: 17.01.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.01.2022 - 11:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.01.2022 - 11:32