Wydarzenia

Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

4 marca 2019 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Celem spotkania było zaplanowanie i skoordynowanie działań Zespołu na kolejne miesiące 2019 roku. Uczestnicy spotkania zgłosili następujące przedsięwzięcia inicjowane i kontynuowane w obszarze przeciwdziałania zjawisku  handlu ludźmi i wszelkim formom współczesnego niewolnictwa:

 1. 12 czerwca 2019 r. zaplanowany został Dzień Otwarty dla Cudzoziemców, który organizowany jest w ramach Projektu Unijnego przez Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wydarzenie to będzie obejmowało:
  • panel ogólny, tj. wystąpienia ekspertów na temat rozwiązań proponowanych dla Cudzoziemców, np. praca, pobyt, działania realizowane przez organizacje pozarządowe –  panel odbędzie się w Sali Sesyjnej WUW, przewidziana jest dwukrotna prezentacja panelu w godz. 10-12 i 13-15,
  • warsztaty w formie stanowisk tematycznych zaaranżowanych w Holu WUW,  przeznaczonych dla instytucji działających na rzecz Cudzoziemców, którzy będą mogli uzyskać informacje dotyczące ich pobytu w Polsce. Zapewniona zostanie możliwość skorzystania z tłumaczy. Przewidziany jest poczęstunek oraz animacje dla dzieci. Podczas wydarzenia zostanie przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące oczekiwań Cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia.
 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w ramach Partnerstwa Na Rzecz Wielkopolskiego Rynku Pracy, planuje zorganizowanie konferencji na temat sytuacji Polaków pracujących w Niemczech.
 3. Wystawa mobilna „Oblicza handlu ludźmi” będzie prezentowana w jednostkach samorządów lokalnych, w powiatowych urzędach pracy, w szkołach, a także podczas ww. wydarzeń.
 4. Obchody Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, który przypada 18 października obejmować będą:
  • -  zorganizowanie punktów z materiałami prewencyjnymi dystrybuowanymi przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – lokalizacja stoisk planowana jest na lotnisku Ławica oraz na dworcu PKP w Poznaniu,
  • - konkurs plastyczny dla młodzieży o tematyce związanej z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi – zostanie ogłoszony przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, rozstrzygniecie konkursu nastąpi 18 października 2019 r.  
 5. Omówione zostały zagadnienia dotyczące współpracy Wydziału Spraw Cudzoziemców WUW z Wydziałem Kryminalnym Wojewódzkiej Komendy Policji w Poznaniu oraz z Okręgową Inspekcją Pracy w Poznaniu w zakresie zapobiegania wykorzystywaniu osób do pracy przymusowej oraz identyfikowania ofiar przestępstwa handlu ludźmi, między innymi poprzez:
  • weryfikację wniosków o pozwolenia na pracę,
  • sprawdzanie czy firma rzeczywiście istnieje i czy zatrudnia cudzoziemców,
  • prowadzenie szkoleń dla pracodawców i dla cudzoziemców,
  • dystrybucję ulotek z informacjami dla cudzoziemców,
  • prowadzenie infolinii dla cudzoziemców, w języku rosyjskim i angielskim.
 6. Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się 12 czerwca 2019 r. w związku z organizacją Drzwi Otwartych dla Cudzoziemców.

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się interaktywne spotkanie dla młodzieży i pedagogów.

Jak co roku, do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni zostali eksperci z dziedzin dotyczących przeciwdziałania różnorodnym formom współczesnego niewolnictwa, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. W wydarzeniu uczestniczyli specjaliści z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, policji, fundacji Centrum Badań Migracyjnych Migrant Info Point oraz członkowie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Podczas spotkania odbyły się warsztaty plastyczne, których efektem końcowym był baner z napisem "Bądź czujny". Wykonany przez młodzież baner w swojej treści odnosił się do omawianej problematyki. Zaprezentowana została także gra planszowa mająca na celu poszerzenie wiedzy młodzieży na temat tego problemu. Animatorami zajęć byli absolwenci i studenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Warsztaty zakończyła projekcja filmu, który pokazał mechanizmy werbowania ofiar handlu ludźmi.

Współczesne niewolnictwo - zagrożenia związane z migracjami

Współczesne niewolnictwo - zagrożenia związane z migracjami - to temat zorganizowanego dziś w Urzędzie Wojewódzkim szkolenia dla pracowników socjalnych. W spotkaniu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Obecni na szkoleniu prelegenci omówili zagadnienia związane między innymi z obliczami współczesnego niewolnictwa czy psychologicznymi konsekwencjami migracji zarobkowej a funkcjonowaniem rodziny.

- Niewolnictwo we współczesnym świecie przybiera różne formy i temu poświęcona jest dzisiejsza konferencja. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby w okresie przedwakacyjnym, gdy niebawem najwięcej Polaków wyruszy na wakacje położyć akcent na bezpieczne zachowania za granicą, aby nie stać się współczesnym niewolnikiem - mówiła podczas otwarcia wicewojewoda Marlena Maląg.

Spotkanie, które zorganizowane zostało w ramach działań Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, miało przede wszystkim na celu wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do prowadzenia pracy w środowisku lokalnym, dotyczącą zarówno zagrożeń związanych z wyjazdami za granicę w celach turystycznych czy zarobkowych, jak i zjawisk wykorzystywania cudzoziemców przyjeżdżających do naszego kraju.

Przestawione zostały także informacje, jak chronić się przed zniewoleniem i wykorzystywaniem oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach zaistnienia takiego zagrożenia, co jest szczególnie istotne ze względu na zbliżający się okres wzmożonych wyjazdów wakacyjnych.

Wystawa Oblicza handlu ludźmi w powiecie nowotomyskim

W ramach działań Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w dniu 15 maja br. nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy Oblicza handlu ludźmi w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Nowym Tomyślu. W spotkaniu zorganizowanym przez tut. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie udział wzięli: Wicestarosta Powiatu, dyrektor PCPR,  przedstawiciel Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Kierownik Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej oraz przedstawiciele Policji, pracownicy socjalni i zainteresowani goście. Celem spotkania jest uwrażliwienie lokalnej społeczności na współczesne formy handlu ludźmi oraz wyposażenie w wiedzę osób pracujących z ewentualnymi kandydatami do podjęcia pracy poza granicami naszego kraju lub też mających kontakty z osobami zza wschodniej granicy, którzy podejmują pracę w Polsce.

Wystawa ma charakter czasowy i po jej prezentacji w powiecie nowotomyskim zostanie przekazana do powiatów, które wyraziły zapotrzebowanie na organizację spotkań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi.

Międzynarodowe seminarium „Rights at Work”

W dniach 10 – 11 kwietnia 2018 r. Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” zorganizowała międzynarodowe seminarium w ramach projektu „Rights at Work” (RAW), którego Polska jest krajem partnerskim. Głównym celem projektu RAW jest propagowanie podstawowych praw pracowniczych Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczanie zjawisk niewolniczych wśród pracowników migracyjnych.

Podczas seminarium trenerzy holenderscy zaangażowani w „National Referral Mechanism” przedstawili doświadczenia w pracy z imigrantami ze szczególnym uwzględnieniem ofiar handlu ludźmi i pracy przymusowej. Przedstawiciele Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce przekazali informacje na temat działań, które prowadzone są na rzecz powrotu polskich ofiar handlu ludźmi z Wysp Brytyjskich do Polski oraz na temat kampanii prewencyjnych organizowanych na terenie naszego kraju.  Koordynatorzy wojewódzkich zespołów do spraw przeciwdziałania handlowi ludźmi przedstawili sytuację dotyczącą możliwości pomocy/wsparcia dla imigrantów w poszczególnych województwach. Odbył się także warsztat obejmujący problematykę przeciwdziałania podatności migrantów na wykorzystanie.
Z udziałem Przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji omówione zostały perspektywy na przyszłość odnoszące się do Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 – 2018.

Renata Pyżalska
Koordynator Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
8 maja 2018 r.

Szkolenie dla ekspertów pn. „Holenderski rynek pracy – warunki pracy i zagrożenia”

25 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu odbyło się Szkolenie dla ekspertów pn. „Holenderski rynek pracy – warunki pracy i zagrożenia” zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie we współpracy z Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”.
W szkoleniu uczestniczyli członkowie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Handel ludźmi, niewolnictwo, praca przymusowa w XXI wieku przybierają coraz to nowe formy. Omówione zostały zagadnienia związane z migracją zarobkową Polaków, które obrazował dokument pt. „Dziewczyny z rzeźni”. Przedstawiono informacje dotyczące warunków pobytu, pracy oraz form zatrudnienia w Holandii – jednego z kraju, do którego Polacy wyjeżdżają w celach zarobkowych. Podane zostały informacje o możliwościach interwencji
w przypadkach łamania praw pracowniczych. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wykonania ćwiczeń poruszających problematykę pracy legalnej i pracy nielegalnej

Renata Pyżalska
Koordynator Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
8 maja 2018 r.

Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

19 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Celem spotkania było zaplanowanie i skoordynowanie działań Zespołu na kolejne miesiące 2018 roku. Uczestnicy spotkania zgłosili następujące przedsięwzięcia inicjowane i kontynuowane w obszarze przeciwdziałania zjawisku  handlu ludźmi i wszelkim formom współczesnego niewolnictwa:

 • 25 kwietnia 2018 r. konferencja organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Partnerstwa Na Rzecz Wielkopolskiego Rynku Pracy, podczas której zaprezentowana zostanie wystawa mobilna „Oblicza handlu ludźmi”. Wystawa ta będzie prezentowana w następnych miesiącach w poszczególnych powiatowych urzędach pracy;
 • cykl szkoleń z prezentacją filmu nt. zjawiska handlu ludźmi współorganizowany przez Ambasadę Królestwa Niderlandów i Ambasadę RP;
 • szkolenia prowadzone przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dla młodzieży z powiatu kościańskiego pt. „Twoje bezpieczeństwo, nasza sprawa”;
 • interwencje policjantów w przypadkach różnorodnych form handlu ludźmi, takich jak: żebractwo, prostytucja;
 • szkolenia organizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie przeznaczone dla Koordynatorów Powiatowych nt. identyfikowania zjawisk w zakresie przestępstwa handlu ludźmi;
 • przedsięwzięcia podejmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu:
  •  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w sprawie asymilacji imigrantów w środowisku społecznym,
  •  konkurs nt. przeciwdziałania zjawisku przemocy – strona internetowa www.przemoc.edu.pl,
  •  działania zmierzające do uszczelnienia procedur mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym adopcjom dzieci;
 • Organizacja pozarządowa Migrant Info Point prowadzi dyżury przy telefonie dla cudzoziemców pomagając obcokrajowcom, w tym szczególnie osobom przyjeżdżającym do Polski z Ukrainy. Cudzoziemcy mogą otrzymać materiały informacyjne dotyczące pobytu, rynku pracy, nauki języka polskiego oraz codziennego życia w Poznaniu;
 • Państwowa Inspekcja Pracy kontynuuje działania mające na celu pomaganie cudzoziemcom w zakresie przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzone są także działania informujące pracodawców, w jaki sposób legalnie powierzyć pracę cudzoziemcom na terytorium RP;
 •  w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu planowane jest spotkanie z pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w ośrodkach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa wielkopolskiego. Spotkanie ma na celu przygotowanie pracowników socjalnych do prowadzenia działań prewencyjnych oraz identyfikowania ofiar handlu ludźmi;
 • zgodnie z Krajowym Planem Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018 odbędą się kolejne szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla kadry pomocy społecznej na temat wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi;
 • 18 października 2018 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbędą się obchody Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.
Autor: Renata Pyżalska
Data utworzenia: 21.03.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.03.2017 - 07:56
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 30.11.2021 - 12:48