Przedłużenie i skrócenie czasu trwania specjalizacji

/dotyczy osób specjalizujących się w systemie dotychczasowym/

Czas trwania specjalizacji określony jest programem specjalizacji dostępnym na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl 

Przedłużenie czasu trwania specjalizacji
Czas trwania specjalizacji, może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, przez kierownika jednostki szkolącej, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Skrócenie czasu trwania specjalizacji
Czas trwania specjalizacji, może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, przez kierownika jednostki szkolącej, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji.  

Wniosek o przedłużenie lub skrócenie czasu odbywania specjalizacji osoba wnioskująca składa do kierownika jednostki szkolącej, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji i konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, właściwego ze względu na miejsce odbywania stażu specjalizacyjnego.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.07.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.10.2016 - 12:02