Przedłużenie wizy krajowej

Miejsce załatwiania:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Oddział ds. Cudzoziemców
Pl. Wolności 17
Infolinia: 61 850 87 77
fax. 61 85 87 76

Obowiązujące opłaty:

OPŁATA SKARBOWA ZA PRZEDŁUŻENIE WIZY:

 • krajowej wynosi 406,00zł,
 • obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku,
 • opłatę należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
PKO BP S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Wizę pobytową wydaje się jako wizę Schengen lub krajową.

Wiza Schengen uprawnia do jednego lub większej liczby wjazdów, pod warunkiem, że ani długość ciągłego pobytu, ani całkowita długość kolejnych pobytów na terytorium państw obszaru Schengen nie przekraczają 90 dni w ciągu każdych 180 dni liczonych od dnia pierwszego wjazdu na to terytorium.

Wiza krajowa uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ciągłego pobytu na nim lub do kilku pobytów na tym terytorium następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy.

Okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od dnia jej wydania i nie przekracza 1 roku

Wniosek o przedłużenie wizy sporządza się w języku polskim.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Pisma doręcza się osobom fizycznym pod wskazanym przez nie adresem albo w każdym miejscu, w którym się adresata zastanie.

Wizę krajową przedłuża lub odmawia jej przedłużenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji.

Cudzoziemiec składa wniosek o przedłużenie wizy, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek o przedłużenie wizy krajowej po upływie terminu ważności posiadanej wizy odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia tej wizy.

Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie wizy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

 1. wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o przedłużenie wizy;
 2. pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia wizy stanie się ostateczna.

Powyższa regulacja nie ma zastosowania w razie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na wniosek strony.

Wizę krajową można przedłużyć jednokrotnie, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekroczyć okresu przewidzianego dla wizy krajowej, tj. 1 roku.

Przepisu powyższego nie stosuje się do cudzoziemca przebywającego w szpitalu, którego stan zdrowia uniemożliwia opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wojewoda może powołać biegłego lekarza w celu wydania opinii, czy stan zdrowia cudzoziemca uniemożliwia mu opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O przedłużenie okresu ważności wydanej wizy krajowej lub okresu pobytu objętego tą wizą może ubiegać się cudzoziemiec, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo ze względów humanitarnych nie może on opuścić tego terytorium przed upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu,
 2. zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy,
 3. okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany,
 4. nie zachodzą okoliczności, z powodu, których odmawia się wydania wizy krajowej.

Wydania wizy krajowej ODMAWIA SIĘ cudzoziemcowi, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

 1. obowiązuje wpis jego danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub
 2. jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnych Schengen do celów odmowy wjazdu, lub
 3. nie posiada on wystarczających środków finansowych na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem, lub
 4. nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn.zm) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelki wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, lub
 5. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 6. okres ważności dokumentu podroży cudzoziemca upływa nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności  wizy, o którą się ubiega, zawiera przynajmniej dwie wolne strony i został wydany w ciągu ostatnich 10 lat, lub
 7. w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej:
  1. złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub
  2. zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego, lub
 8. zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego zamiaru opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy.

Cudzoziemiec ubiegający się o przedłużenie wizy obowiązany jest złożyć:

 1. wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy,
 2. dokument podróży, którego ważność upływa nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o którą się ubiega, zawiera przynajmniej dwie wolne strony i został wydany w ciągu ostatnich 10 lat,
 3. aktualną fotografię (wykonaną nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) - nieuszkodzoną, wyraźną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiającą osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, odwzorowującą naturalny kolor skóry,
 4. dokumenty potwierdzające:
  1. cel i warunki planowanego pobytu,
  2. posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem,
  3. posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn.zm) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelki wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią,
  4. wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy,
  5. inne okoliczności podane we wniosku.
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia ich zgodności z pozostawioną kopią.

Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

FAQ - przedłużenie wizy krajowej

Wnioski do pobrania

Autor: Patrycja Bura
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 24.03.2007 - 09:33
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.10.2018 - 08:54