Przedmiot działalności

 1. Wojewoda Wielkopolski bezpośrednio nadzoruje oraz określa kierunki pracy i zadań dla:
  1. Gabinetu Wojewody;
  2. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
  3. Wydziału Finansów i Budżetu;
  4. Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru;
  5. Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości;
  6. Zespołu Audytu Wewnętrznego.
 2. Wojewodzie bezpośrednio podlega stanowisko Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, które znajduje się w strukturze Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 3. Wojewoda sprawuje ponadto bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
  2. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
  3. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
  4. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  5. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
  6. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego;
  7. Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Status prawny wojewody:

 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 2. Statut Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 3. Regulamin organizacyjny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 4. Zarządzenie Nr 379/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wykaz Przedsiębiorstw Państwowych, dla których organem założycielskim jest Wojewoda Wielkopolski znajduje się na stronie Rejestry, ewidencje i archiwa.

Wojewoda i Wicewojewoda przyjmują skargi i wnioski w ramach przyjęć obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Biura Organizacyjno-Administracyjnego (kontakt: pokój 021 i 022 budynek B, tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17 oraz (bez prefiksa) 222 500 117, e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl).

Wojewoda w składzie Krajowej Rady BRD

Autor: Zarządzenie Nr 356/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia regulamin
Data utworzenia: 11.05.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.11.2017 - 12:28