Ratownik medyczny

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia.

Aktem prawnym, który reguluje zarówno formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, jak również sposób i zakres przedmiotowego doskonalenia zawodowego jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2007 nr 112 poz. 775  Dz.U.2017 poz.1884).

Doskonalenie zawodowe może być realizowane w następujących pozaszkolnych formach kształcenia:

 1. kurs doskonalący - o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych. Może być realizowany wyłącznie wg programu nauczania, który został opracowany przez zespół ekspertów powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych zamieszczony jest na stronach internetowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 2. seminarium - może być realizowane wg programu nauczania opracowanego przez organizatora kształcenia i zatwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, właściwego ze względu na siedzibę organizatora kształcenia. Czas trwania seminarium nie może być krótszy niż 5 godzin zajęć edukacyjnych i powinien być realizowany zgodnie z programem nauczania uwzględniającym zakres wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 8 rozporządzenia;
 3. samokształcenie - obejmuje:
  1. przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu;
  2. udział w posiedzeniach szkoleniowych towarzystwa naukowego lub stowarzyszenia zawodowego;
  3. przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na tym posiedzeniu;
  4. udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych;
  5. udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawców;
  6. udział w internetowych programach edukacyjnych;
  7. opublikowanie jako autor lub współautor:
   • książki naukowej,
   • książki popularnonaukowej,
   • artykułu naukowego oryginalnego,
   • artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,
   • artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,
   • tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego - z zakresu wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 8. rozporządzenia.

Doskonalenie zawodowe realizowane jest w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych "okresami edukacyjnymi".

Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2008 r.

Za zrealizowanie każdej z form doskonalenia zawodowego przysługują punkty edukacyjne:

 1. za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem - 120 punktów edukacyjnych za cały kurs doskonalący;
 2. za udział w seminarium - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania seminarium, nie więcej jednak niż 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium;
 3. za przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu - 5 punktów edukacyjnych;
 4. za udział w posiedzeniu szkoleniowym - 2 punkty edukacyjne;
 5. za przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na tym posiedzeniu - 10 punktów edukacyjnych;
 6. za udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym - 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych za udział w całym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
 7. za udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkolenia organizowanych przez pracodawców – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania szkolenia, nie więcej jednak niż 80 punktów edukacyjnych za całe szkolenie;
 8. za udział w internetowym programie edukacyjnym - 5 punktów edukacyjnych;
 9. za opublikowanie jako autor lub współautor:
  1. książki naukowej - 50 punktów edukacyjnych,
  2. książki popularnonaukowej - 20 punktów edukacyjnych,
  3. artykułu naukowego oryginalnego - 15 punktów edukacyjnych,
  4. artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej - 10 punktów edukacyjnych,
  5. artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 5 punktów edukacyjnych,
  6. tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego – odpowiednio 50% liczby punktów, o których mowa w lit. a - e.

Dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym co najmniej 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Przebieg doskonalenia zawodowego dokumentuje się w karcie doskonalenia zawodowego. W województwie wielkopolskim karty doskonalenia zawodowego wydawane są na wniosek złożony przez ratownika medycznego do Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dowód odbycia przez ratownika medycznego doskonalenia zawodowego, stanowi karta doskonalenia zawodowego. Karta ta, wraz z wymaganymi wpisami oraz dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie danej formy doskonalenia zawodowego przedstawiana jest podmiotowi zatrudniającemu.

Karta doskonalenia zawodowego wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 15.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.11.2017 - 08:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2018 - 11:57