Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

 1. Pomoc społeczna

  1.  Rejestr Domów Pomocy Społecznej - 25 maja 2017 r.
  2.  Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej - maj 2017 r.
  3.  Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 20 lutego 2017 r.
  4.  Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej - 19 maja 2017 r.
  5.  Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy rodzinie i miejskiego ośrodka pomocy społecznej - 23 czerwca 2017 r.
  6.  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa - 15 maja 2017 r.
  7.  Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej - 25 kwietnia 2017 r.
  8. Wykaz ośrodków wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych - 5 listopada 2015 r.
  9.  Wykaz wolnych miejsc noclegowych w placówkach w województwie wielkopolskim - stan na 27 stycznia 2017 r.
 2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

  1.  Rejestr placówek opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwenycjnych ośrodków preadopcyjnych - luty 2016 r.
  2.  Wykaz ośrodków adopcyjnych - 17 lutego 2017 r. 
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  1.  Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie - sierpień 2016 r.
  2. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 19 grudnia 2016 r.
 4. Zdrowie i rehabilitacja

  1.  Oddział Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - rejestry, ewidencje i archiwa
  2.  Wykaz konsultantów wojewódzkich - stan na dzień 26 maja 2017 r.
  3.  Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych - 10 maja 2017 r.
  4.  Rejestr ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne - 10 maja 2017 r.
 5. Rynek pracy

  1.  Wykaz zakładów aktywności zawodowej - 20 marca 2016 r.
  2.  Wykaz zakładów pracy chronionej - 31 stycznia 2017 r.
  3.  Rejestr Klubów Integracji Społecznej - 20 marca 2017 r.
  4.  Rejestr Centrów Integracji Społecznej - 31 maja 2017 r.
 6. Inne

  1.  Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych - 28 kwietnia 2017 r.
Autor: Nazwiska w załączonych plikach
Data utworzenia: 18.03.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.06.2017 - 08:33