Repatriacja

Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego dla repatriantów

Podstawa prawna:

 • art. 55-58 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 925)

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
pl. Wolności 17
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, p. 114,
tel. 61 854 10 32, 61 854 19 81, 61 854 88 30, 61 854 88 31; mail: so@poznan.uw.gov.pl

Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez powiaty i gminy zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o repatriacji, w tym:

 • na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów
 • częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego

Podstawa prawna:

 • art. 38 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm)

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
Wydział Polityki Społecznej, p. 755
tel. 61 854 11 56, mail: ps@poznan.uw.gov.pl

Uznanie za repatrianta

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.))
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku (Dz.U. 2017 poz. 942)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
Wydział Polityki Społecznej, p. 756
tel. 61 854 15 41, mail: ps@poznan.uw.gov.pl

Niezbędne dokumenty i załączniki:

 • wniosek wraz z aktualną, wyraźną fotografią,
 • decyzja konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia lub dokumenty niezbędne do wydania takiej decyzji (o których mowa w art. 6 ustawy o repatriacji) – nie dotyczy osób wnioskujących o uznanie za repatrianta w trybie art. 16 ust. 2a ustawy o repatriacji,
 • poświadczoną urzędowo kopię dokumentu potwierdzającego tożsamości i obywatelstwo wnioskodawcy,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,
 • życiorys,
 • poświadczoną urzędowo kopię karty pobytu,
 • zaświadczenie, że pobierała naukę w wyższej szkole na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi,
 • odpis dyplomu,
 • zaświadczenie potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania przed dniem wejścia w życie ustawy, 1 stycznia 2001 r., na terytorium obecnej republiki Armenii, R. Azerbejdżańskiej, R. Gruzji, R. Kazachstanu, R. Kyrgyskiej, R. Tadżykistanu, R. Turkmenistanu, R. Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Wniosek można złożyć w terminie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.

Obowiązujące opłaty:

 • zwolniono

Obowiązujące formularze:

Sposób informowania o rozstrzygnięciu:

 • decyzja przesłana za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Autor: Paweł Ryszka
Data utworzenia: 26.10.2009
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 09.06.2012 - 22:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.07.2018 - 09:18