Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

W dniu dzisiejszym (22 grudnia 2011 r.) weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572).
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr193 , poz. 1287).

Rozporządzenie określa standardy techniczne:

  1. wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych,
  2. opracowywania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej „PZGiK”
    - na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych.

Przepisy rozporządzenia zostały sformułowane w sześciu następujących rozdziałach:

  • Rozdział 1 Przepisy ogólne
  • Rozdział 2 Ogólne standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
  • Rozdział 3 Standardy techniczne zakładania osnów pomiarowych
  • Rozdział 4 Standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
  • Rozdział 5 Standardy techniczne opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
  • Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe

W rozdziale 6 Przepisy przejściowe i końcowe ustawodawca określił dodatkowo terminy wejścia w życie niektórych szczegółowych uregulowań, odmienne niż termin zapisany w § 87, a mianowicie:
§ 83. 1. W okresie 24 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia zamiast plików GML, o których mowa § 71 ust. 2 pkt 6, mogą być przekazywane do PZGiK, jako rezultat opracowania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, wykazy współrzędnych punktów wyznaczających wszystkie obiekty przestrzenne objęte opracowaniem oraz mapa przeglądowa obrazująca te obiekty i punkty.
2. Wykonawca przekazuje do PZGiK wykazy współrzędnych, o których mowa w ust. 1, w postaci plików tekstowych w formacie ASCII.
§ 84. W okresie 36 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia miary kierunków i kątów związane z geodezyjnymi pomiarami sytuacyjnymi i wysokościowymi mogą być wyrażane w stopniach, minutach i sekundach.
§ 85. W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia geodezyjne sytuacyjne i wysokościowe pomiary fotogrametryczne, o których mowa w § 43 ust. 2, mogą być wykonywane w technologii fotogrametrycznych opracowań analogowych.
§ 86. Do prac geodezyjnych i kartograficznych, których przedmiotem są geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe, zgłoszonych do organów, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie nie zawiera (jak to miało miejsce w przypadku instrukcji technicznych i wytycznych technicznych) wzorów i przykładów dokumentów geodezyjnych i kartograficznych sporządzanych przez wykonawcę w ramach pracy geodezyjnej. Ustawodawca formułując przepisy w tym zakresie zastosował zasadę opisową.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia trącą moc dotychczasowe przepisy regulujące ten zakres spraw zawarte w poszczególnych standardach technicznych (instrukcjach technicznych), wymienionych w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 30, poz. 297).

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 21.12.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.06.2012 - 19:46