Decyzje nadania, zmiany, lub utraty statusu zakładu pracy chronionej oraz statusu zakładu aktywności zawodowej

tel.: 61 854 12 40, Krystian Wieczorek pok. 768 A
tel.: 61 854 12 77, Ewa Bartczak, pok. 766 A
tel.: 61 854 14 31, Jolanta Ott-Kozeńska (kierownik Oddziału) pok. 768 A

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania statutu zakładu pracy chronionej

Wniosek należy złożyć w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia w Oddziale Rynu Pracy w godzinach: 7.00 -- 15.30
tel.: 061 854 12 40, 61 854 14 31, fax: 61 854 14 57, pok. 768A
Sprawy prowadzą: starszy specjalista Krystian Wieczorek, inspektor wojewódzki Ewa Bartczak

Aby uzyskać status zakładu pracy chronionej pracodawca winien:

 1. udokumentować 12 miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej, zatrudniając nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat czasu pracy ,
 2. utrzymywać przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku posiadanie określonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszący: co najmniej 50%, a w tym 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo: co najmniej 30% winny stanowić osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 3. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy winny: odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich , a także jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna , poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Okoliczności powyższe stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej , na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy właściwa ze względu na miejsce prowadzenia działalności

Wymagane dokumenty:

Wniosek adresowany do Wojewody Wielkopolskiego ,winien zawierać:

 1. dokładną nazwę i adres zakładu - informację o prowadzonej działalności gospodarczej
 2. tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych - za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku , w rozbiciu na każdy dzień miesiąca, (tabele powinny zawierać dane o liczbie osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, oraz w tym osób niepełnosprawnych z znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 3. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzającej, że pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy , pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
 4. Dokumentację potwierdzającą zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej , poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym, uprawnienia do wykonywania zawodu ( w przypadku zatrudnienia pielęgniarki, zezwolenie wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywanie praktyki - Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, w przypadku zatrudnienia lekarza - zezwolenie na wykonywanie zawodu lekarza wydane przez właściwą Okręgową Izbę Lekarską).
  Opieka doraźna winna być zapewniona w miejscu i czasie nie zatrudniania w danej placówce osób niepełnosprawnych ­
 5. Oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu dowozu pracowników na zabiegi rehabilitacyjne
 6. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub postanowienie sądu rejonowego o wpisaniu spółki lub spółdzielni do KRS - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 7. Kopię zaświadczenia Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON.
 8. kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru NIP.

Kserokopie w/w dokumentów załączonych do wniosku winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentacji podmiotu.

Terminy załatwienia sprawy przewidziane są przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2013 r Nr 267 ze zm.) w terminie 30 dni od dnia zgromadzenia całej dokumentacji.
Rozstrzygnięcie merytoryczne wniosku następuje w formie decyzji administracyjnej , która zostanie doręczona stronie za potwierdzeniem odbioru.
Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wojewody do Ministra Pracy Polityki Społecznej, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 30 dni.

Podstawa prawna:

art. 28 oraz 30 ust. z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U  2016 r. poz. 2046 ze zm.).

Autor: Jolanta Ott-Kozeńska
Data utworzenia: 31.03.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.06.2017 - 12:43