Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Wolności 17,
61-739 Poznań

Sekretariat p. 122 – I piętro
e-mail: so@poznan.uw.gov.pl
Infolinia tel. 61 850 87 77
fax: 61 854 18 43

Dyrektor Wydziału
Grzegorz Wojtasz

pl. Wolności 17, I piętro
Infolinia tel. 61 850 87 77
fax: 61 854 18 43

Zastępca Dyrektora Wydziału
Iwona Makowska-Chudzicka

e-mail: makowska-chudzicka@poznan.uw.gov.pl
ul. ks. Jakuba Wujka 1
Infolinia tel. 61 850 87 77

Adres do korespondencji:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Zastępca Dyrektora Wydziału
Aneta Budnik

e-mail: abudnik@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)
pl. Wolności 17, p.403, - IV piętro
Infolinia tel. 61 850 87 77

Zastępca Dyrektora Wydziału
Andrzej Soboń

e-mail: asobon@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail)
pl. Wolności 17, p.224, - II piętro
Infolinia tel. 61 850 87 77

Struktura organizacyjna :

 • Oddział Organizacyjny i Nadzoru
 • Oddział do Spraw Legalizacji Zatrudnienia
 • Oddział Legalizacji Pobytu I
 • Oddział Legalizacji Pobytu II
 • Oddział Paszportów, wraz z Terenowymi Punktami Paszportowymi w Gnieźnie,  Nowym Tomyślu,  Ostrowie Wlkp. I  Szamotułach
 • Oddział Obsługi Klienta
 • Stanowisko do Spraw Obywatelstwa
 • Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Równego Traktowania
 • Oddziały Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. praca – w zakresie zatrudniania cudzoziemców;

 2. sprawy wewnętrzne w zakresie spraw dotyczących:

  1. kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców,
  2. obywatelstwa,
  3. ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,
  4. rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,
 3. wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w zakresie:
  1. stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,
  2. koordynacji na terenie województwa działań organów administracji rządowej realizujących zadania na rzecz mniejszości,
  3. realizacji na terenie województwa polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
Autor: Wojciech Stypiński, Marek Grośty
Data utworzenia: 12.12.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 13.07.2012 - 10:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.03.2018 - 14:31