Świadczenie wychowawcze (500+)

Szczegółowe przepisy dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego zawarte są w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz 2407 ze zm.)

Świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim oraz niektórym grupom cudzoziemców.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub w przypadku dyrektora domu pomocy społecznej - w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce położenia domu pomocy społecznej.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

W przypadku, gdy jeden z rodziców dziecka przebywa za granicą należy kontaktować się z Wydziałem Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Punkt Obsługi Klienta - tel. 61 854 1478 lub 61 854 1070

Kontakt w sprawie nadzoru nad realizacją świadczenia wychowawczego przez urzędy gmin i ośrodki pomocy społecznej - tel. 61 854 15 55

Autor: Dominika Ratajska
Data utworzenia: 05.02.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.02.2021 - 14:27
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.01.2022 - 07:12