Umorzenia

Wojewoda jest organem właściwym do rozpatrywania wniosków złożonych o umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczego. Wojewoda, przed wydaniem decyzji dotyczącej umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty, jest zobowiązany do zbadania sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy.

Osoba zobowiązana do zwrotu świadczeń ma prawo złożyć pisemny wniosek o ulgę wraz z uzasadnieniem. We wniosku obowiązkowo należy wskazać rodzaj ulgi, tj.:

  • umorzenie w całości lub w części,
  • odroczenie terminu płatności,
  • rozłożenie na raty.

Można wskazać więcej niż jedną propozycję ulgi, np. jednocześnie można się ubiegać o umorzenie lub rozłożenie na raty. W przypadku wniosku o rozłożenie na raty należy wskazać ilość rat, która zważywszy na sytuację rodziny, pozwoliłaby na spłatę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W przypadku wniosku o odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń należy wskazać datę odroczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wypełnione oświadczenie dotyczące sytuacji materialno-bytowej,
  • dokumenty potwierdzające wskazane w oświadczeniu informacje, np. rachunki związane z miesięcznym utrzymaniem mieszkania, zobowiązania kredytowe,
  • inne dokumenty obrazujące szczególną sytuację rodziny, np. rachunki ponoszone w związku z  leczeniem osób chorych w rodzinie.

Złożenie wniosku o umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń nie wstrzymuje naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie.

Autor: Danuta Michalak
Data utworzenia: 09.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.03.2018 - 09:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.03.2018 - 09:03