Utrata obywatelstwa polskiego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego możesz :

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (do pobrania) zawierający:
  • oświadczenie wnioskodawcy o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego,
  • dane wnioskodawcy,
  • adres zamieszkania,
  • dane małżonka wnioskodawcy,
  • informację o ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wnioskodawca zamieszkuje poza tym terytorium.
 • Obywatel polski sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim umieszcza dodatkowo we wniosku:
  • dane małoletniego,
  • informację, czy i przed jaki organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na utratę  przez małoletniego obywatelstwa polskiego.
 • Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku:
  • akt urodzenia wnioskodawcy i małoletniego objętego wnioskiem,
  • akt małżeństwa,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego,
  • posiadane dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest obywatelem polskim,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania,
  • fotografie osób objętych wnioskiem.
   Fotografia powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
   Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kopii dokumentu z oryginałem można poświadczyć przy składaniu wniosku.

Jakie są opłaty?

Bez opłat

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z treścią art. 46 ustawy o obywatelstwie polskim, obywatel polski, który zrzeka się obywatelstwa polskiego, traci obywatelstwo polskie po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wyrazić obywatelowi polskiemu, na jego wniosek, zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia w formie postanowienia.

Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata obywatelstwa polskiego może nastąpić w krótszym terminie, wskazanym w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego pozostającego pod wyłączną władzą rodzicielską osoby lub osób nieposiadających obywatelstwa polskiego następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Do utraty przez małoletniego, który ukończył 16 lat, obywatelstwa polskiego wskutek wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez jego rodziców, jest wymagane oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone przez małoletniego.

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wraz z wymaganymi dokumentami, wojewoda przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej możesz odebrać osobiście w urzędzie albo prześlemy je za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Odmowa wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie podlega zaskarżeniu.

Regulacje prawne

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz.161 ze zm.),
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r. poz.928).
Autor: Aneta Budnik, Olga Hydzik
Data utworzenia: 23.07.2015
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.07.2015 - 13:52
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 15.06.2018 - 14:13