Uznanie za obywatela polskiego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego możesz złożyć  osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (w Polsce - przez notariusza).

Dokumenty możesz :

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o uznanie za obywatela polskiego (do pobrania) zawierający:
  • dane osobowe cudzoziemca,
  • adres zamieszkania,
  • informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, zajmowanym lokalu, osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej,
  • dane małżonka cudzoziemca,
  • dane małoletniego objętego wnioskiem,
  • informację czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości oraz czy posiadał obywatelstwo polskie,
  • uzasadnienie.
 • Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem umieszcza dodatkowo we wniosku:
  • dane małoletniego,
  • informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.
 • Dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku:
  • odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy i małoletniego objętego wnioskiem,
  • akt małżeństwa,
  • urzędowo poświadczona kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości  cudzoziemca, małżonka, małoletniego,
  • urzędowo poświadczona kserokopia karty pobytu,
  • dokumenty dotyczące zajmowanego lokalu, źródeł utrzymania, osiągnięć zawodowych, działalności politycznej i społecznej,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego,
  • urzędowo poświadczona kserokopia decyzji – zezwolenia na pobyt stały w Polsce, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE).
 • Dokumenty potwierdzające informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego  w przeszłości oraz czy posiadał obywatelstwo polskie.
 • Świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim, świadectwo  ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 • Fotografie wnioskodawcy i małoletnich.
  Fotografia powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
  Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.
 • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kserokopii dokumentu z oryginałem można poświadczyć przy składaniu wniosku.

Jakie są opłaty?

Opłatę skarbową w wysokości 219 zł wpłać na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Co powinienem wiedzieć?

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Twoją sprawę załatwimy niezwłocznie; w przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - w terminie do 30 dni; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej czas może wydłużyć się do 2 miesięcy

Wojewoda wydaje decyzję o uznaniu za obywatela polskiego lub odmowę uznania za obywatela polskiego.

Odwołanie możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia  decyzji, do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Zgodnie z treścią art. 30 ust.1 ustawy o obywatelstwie polskim, za obywatela polskiego uznaje się:

 1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 2. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który:
  1. pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub
  2. nie posiada żadnego obywatelstwa;
 3. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy na danego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 5. małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 6. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu,
  2. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego; 
 7. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, z wyłączeniem małoletniego cudzoziemca, jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art.11a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz.224, z późn.zm.), świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Informację o Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego można znaleźć na stronie: http//www.certyfikatpolski.pl lub http//www.buwiwm.edu.pl.

Uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje na jego wniosek, a w przypadku małoletniego cudzoziemca – na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowym, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Do uznania małoletniego, który ukończył 16 lat, za obywatela polskiego jest wymagane oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone przez małoletniego.

Uznanie rodziców za obywateli polskich obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

Uznanie za obywatela polskiego jednego z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy:

 • drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska;
 • drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.  

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz.161 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz.U. z 2012 r. poz.916),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r.  poz.783 ze zm.)
Autor: Aneta Budnik, Olga Hydzik
Data utworzenia: 21.11.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.11.2012 - 11:53
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 15.06.2018 - 14:13