Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Podstawy prawne funkcjonowania:

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.) tekst jednolity  Dz. U.  z  2016 r. poz. 186
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U.  z 2011, Nr 294, poz. 1740),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U.  z 2013 r. poz. 750).

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych składa się z 16 członków.

Połowę stanowią specjaliści z obszaru medycyny, drugą połowę stanowią eksperci w dziedzinie nauk prawnych. 14 członków powołuje wojewoda, 1 członka powołuje Minister Zdrowia i 1 członka - Rzecznik Praw Pacjenta.
Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu (aktualizacja 2 kwietnia 2014 r).:

 1. dr Halina Bobrowska – przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy mającego siedzibę na terenie województwa,
 2. prof. Andrzej Obrębowski – przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy mającego siedzibę na terenie województwa,
 3. mgr Eleonora Kamińska – przedstawiciel samorządu pielęgniarek i położnych mającego siedzibę na terenie województwa,
 4. mgr Małgorzata Kowańska – przedstawiciel samorządu pielęgniarek i położnych mającego siedzibę na terenie województwa,
 5. mec. Krystyna Babiak – przedstawiciel samorządu zawodowego radców prawnych mającego siedzibę na terenie województwa,
 6. mec. Bożena Stradowska-Adamska – przedstawiciel samorządu zawodowego radców prawnych mającego siedzibę na terenie województwa,
 7. mec. Zuzanna Michałek-Strzelewicz – przedstawiciel samorządu zawodowego  adwokatury mającego siedzibę na terenie województwa,
 8. mec. Agata Michalska-Olek –  przedstawiciel samorządu zawodowego  adwokatury mającego siedzibę na terenie województwa,
 9. mec. Wioletta Cieślak – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na terenie województwa na rzecz praw pacjenta,
 10. mec. Jacek Ignaczak – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na terenie województwa na rzecz praw pacjenta,
 11. mec. Daniel Baucz - przedstawiciel organizacji społecznej działającej na terenie województwa na rzecz praw pacjenta,
 12. prof. Andrzej Nowakowski - przedstawiciel organizacji społecznej działającej na terenie województwa na rzecz praw pacjenta,
 13. dr Wojciech Jurasz - przedstawiciel organizacji społecznej działającej na terenie województwa na rzecz praw pacjenta,
 14. dr Leszek Lipiński - przedstawiciel organizacji społecznej działającej na terenie województwa na rzecz praw pacjenta,
 15. mgr Aleksandra Kopińska – przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
 16. mec. Jacek Gutkowski – przedstawiciel Ministra Zdrowia”.

Czym jest zdarzenie medyczne?

Wg ustawy zdarzenie medyczne to następstwo działania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Takim działaniem może być:

 • diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała szkoda,
 • zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, w wyniku czego doszło u pacjenta do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

UWAGA!!! Komisja rozpoznaje sprawy tylko i wyłącznie odnoszące się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu na terenie województwa wielkopolskiego, po 1 stycznia 2012 roku.

Kto może złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego? 

Wniosek do Komisji może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta także jego spadkobiercy (wówczas do wniosku dołączyć trzeba postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich). Wnioski można składać tylko w przypadkach, gdy do zdarzenia doszło po 1 stycznia 2012 roku. Wniosek można złożyć w ciągu 1 roku od dnia, w którym pacjent dowiedział się o powstaniu szkody (zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) bądź od dnia śmierci pacjenta. Termin złożenia wniosku nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia zdarzenia, które było powodem powstania szkody lub śmierci pacjenta.

Jak długo należy czekać na decyzję?

Komisja wydaje orzeczenie w sprawie zdarzenia medycznego nie później niż w terminie
4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W terminie 7 dni po wydaniu orzeczenia komisja sporządza uzasadnienie. Każda ze stron, po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek komisja rozpatruje w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Wysokość świadczeń

Osoba składająca wniosek wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł, zaś w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 tys. zł. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala. Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę, może w przeciągu
7 dni odmówić przyjęcia przedstawionej przez ubezpieczyciela propozycji. Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości odwoływania się od decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania, ubieganie się o wyższe świadczenie wymaga wejścia na drogę sądową.

Wniosek

 • Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego - formularz do pobrania,
 • niezbędne załączniki do wniosku :
  • dokumenty stanowiące dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku np. pełna dokumentacja medyczna niezbędna do wydania orzeczenia, karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań dodatkowych etc.,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty;
  • oraz (jeśli dotyczy):
  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym pacjencie,
  • pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.

Opłata

Do wniosku dołączyć należy dowód uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł /tytułem: opłata za wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego/,
na nr rachunku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: Narodowy Bank Polski O/POZNAŃ 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000.

Koszty postępowania

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ustalone w orzeczeniu, ponosi:

 1. wnioskodawca - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego,
 2. podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym (nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zaakceptuje przedstawionej propozycji wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia),
 3. ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nie przedstawienia w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

Kwotę stanowiącą równowartość kosztów postępowania uiszcza się na wymieniony wyżej rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu /tytułem: koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją, sygn. akt .... /.

Gdzie złożyć dokumenty

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego należy przesłać listem poleconym na adres:

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu,
Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia,
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

WAŻNE! Załączniki do wniosku zawierające dokumentację medyczną, prosimy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy oraz dopiskiem: „Dokumentacja Medyczna – nie otwierać w obiegu wewnętrznym”.

Wniosek dotyczący zdarzenia medycznego mającego miejsce przed 1 stycznia 2012 r., niekompletny lub nienależycie opłacony zwracany jest bez rozpatrzenia podmiotowi składającemu.
Niezbędnik wnioskodawcy

Autor: Stefan Justat, Anna Matuszewska
Data utworzenia: 07.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.03.2017 - 09:49