Wpis do ewidencji zaproszeń

UWAGA! Zaproszenie dla cudzoziemca wydane na wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie jest właściwa w przypadku, gdy celem pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń może złożyć:

 • obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj: Islandii, Norwegii, Lichtensteinu lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium,
 • cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; gdy zapraszającym jest osoba prawna, wniosek składa osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w KRS.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć:

 • w Wydziale Spraw Cudzoziemców
  Pl. Wolności 17
  poniedziałek 9:30-18:00
  wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę D – złożenie wniosku: zezwolenia na pracę / zaproszenia / obywatele UE.

Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

 • przesłać pocztą na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  pl. Wolności 17
  61-739 Poznań

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Osoba fizyczna

 1.  Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń - wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim lub można wypełnić wniosek on-line.
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

Możesz załączyć do wyboru:

 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku,(w przypadku załączenia wyciągu z konta, saldo rachunku powinno pokrywać cały okres zaproszenia - 515 zł na każdy miesiąc planowanego okresu pobytu cudzoziemca w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie).

Przykład: chcę zaprosić cudzoziemca z Wietnamu na 6 miesięcy, nie posiadam osób na utrzymaniu. Wymagane saldo na koncie bankowym wynosi 515 zł x 2 osoby (zapraszający i zaproszony) x 6 miesięcy+2500 zł koszt biletu do kraju zamieszkania=8680 zł.

 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy, (należy przedstawić środki finansowe w wysokości 515 zł w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie).

Przykład: chcę zaprosić cudzoziemca z Białorusi na okres 2 miesięcy. Posiadam na wyłącznym utrzymaniu jedno dziecko. 515 zł x 3osoby (zapraszającego, zaproszonego cudzoziemca, dziecko)+200zł koszt biletu do kraju pochodzenia=kwota równa lub wyższa niż 1745 zł netto dochodu miesięcznego udokumentowanego zaświadczeniem z zakładu pracy

 • decyzję w sprawie waloryzacji emerytury lub renty w wysokości 515 zł w stosunku do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie.

Przykład: jestem emerytem, nie mam nikogo na utrzymaniu, zapraszam cudzoziemca z Białorusi na 6 miesięcy. 515 zł x 2 osoby (zapraszający i zapraszany)+ koszt biletu 200 zł. Należy przedstawić dokument potwierdzający wysokość osiąganej emerytury/renty w kwocie przekraczającej 1230 zł netto.

W razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić pisemną zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe współmałżonka.

Koszty podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:

200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,

500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego,

2500zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy aktu własności tylko na działkę, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości),
 • przydział lokalu spółdzielczego,
 • umowa najmu lokalu komunalnego,
 • w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie Cudzoziemca w powyższym lokalu,
 • możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
 1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
 2. Kopia dowodu osobistego lub dokumentu podróży lub karty pobytu.

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

 1.  Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
 • ostatnie rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczące osiągniętych dochodów(w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub kopia aktualnego rocznego PIT-u wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego - oryginał do wglądu,
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku. Wysokość środków na koncie wymagana jest tak jak w przypadku osób fizycznych.
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych,
 • przydział lokalu spółdzielczego,
 • umowa najmu lokalu komunalnego,
 • w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie przez cudzoziemca,
 • lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
 • w przypadku dostarczenia rezerwacji hotelowej należy dodatkowo przedstawić środki finansowe określone w rezerwacji, umożliwiające sfinansowanie pobytu cudzoziemca w hotelu.
 1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

Osoba prawna

1. Wypełniony  Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,

2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:

 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego osoby prawnej z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu oraz środki finansowe umożliwiające podróż powrotną zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia ),
 • CIT – 8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego,

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

 • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu,
 • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

W przypadku dostarczenia rezerwacji hotelowej należy dodatkowo przedstawić środki finansowe określone w rezerwacji, umożliwiające sfinansowanie pobytu Cudzoziemca w hotelu

4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku)

Stowarzyszenie:

1.  Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim (wniosek do pobrania)

2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:

 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego stowarzyszenia z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca).

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

 • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu,
 • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

4. Kopia aktualnego wypisu z rejestru stowarzyszeń.

5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Jakie są opłaty?

Opłata skarbowa za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wynosi:

27,00 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
PKO BP S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Pamiętaj, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.

Opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa wynosi: 17,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto:

 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Poznaniu
  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
  PKO BP S.A.
  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kaliszu
  Urząd Miejski w Kaliszu
  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Konie
  Urząd Miejski w Koninie
  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
  Urząd Miasta Leszna
  26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
  Urząd Miasta Piły
  09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

Co muszę wiedzieć?

Dokumenty składasz w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.

Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.

Wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibą zapraszającego.

Wpisane do ewidencji zaproszeń zaproszenie jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok

Formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń zawiera ZOBOWIĄZANIE do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na pobyt, oraz kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

W przypadku gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić od zapraszającego, w postępowaniu przed sądem, zwrotu kosztów poniesionych w związku z pobytem cudzoziemca i opuszczeniem przez niego terytorium RP, wynikających z wykonywania przez te podmioty obowiązków określonych ustawami, do pokrycia których zobowiązany był zapraszający.

Odbioru zaproszenia może dokonać pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo szczególne do dokonania jego odbioru.

Jeśli masz pytania:

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 09.06.2012 - 14:23
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.05.2019 - 09:08