Wydanie/wymiana karty pobytu

UWAGA! Wniosek o wydanie/wymianę karty nie ma zastosowania w przypadku, gdy intencją cudzoziemca jest ubieganie się o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy i w konsekwencji, o wydanie kolejnej karty pobytu. Aby uzyskać kolejną kartę pobytu np. w wyniku zmiany pracodawcy, należy złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na właściwym formularzu.

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Cudzoziemców
Pl. Wolności 17
poniedziałek 9:30-18:00
wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej poprzez  stronę internetową https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/,  wybierając kolejkę F – złożenie wniosku

Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

Delegatury urzędu:

Obowiązujące opłaty:

OPŁATA ZA WYDANIE LUB WYMIANĘ KARTY POBYTU

 • opłata za wydanie/wymianę karty pobyt wynosi 50,00zł
 • opłata za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej utraty lub zawinionego zniszczenia wynosi 100,00 zł
 • opłata za wymianę karty pobytu w przypadku kolejnej zawinionej utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia wynosi 150,00 zł

ULGA W WYSOKOŚCI 50% W OPŁACIE ZA WYDANIE LUB WYMIANĘ KARTY PRZYSŁUGUJE CUDZOZIEMCOM:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.

Przy złożeniu wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu uiszcza się opłaty za ich wydanie lub wymianę w kasie właściwego organu wydającego dokument albo na rachunek bankowy tego organu.

Opłatę należy uiścić na konto:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu są:

 • zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
 • zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;
 • odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania – dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca

Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, któremu udzielono:

 • zezwolenia na pobyt czasowy i jest ważna przez okres, na który udzielono mu tego zezwolenia;
 • zezwolenia na pobyt stały i jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej wydania;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania;
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych i jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

Kolejna karta pobytu wydana cudzoziemcowi po upływie terminu ważności karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem mu:

 • zezwolenia na pobyt stały – jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej wydania;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania;
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych – jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania;

Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu.

Kartę pobytu wymienia się w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
 • jej utraty;
 • jej uszkodzenia;
 • przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 18;
 • przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wniosek o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do ich wymiany.

W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, Cudzoziemiec w terminie 3 dni od dnia jego utraty lub uszkodzenia, zawiadamia o tym fakcie organ, który wydał ten dokument. Zawiadomienia dokonuje się na formularzu.

Cudzoziemcowi, który zawiadomił o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania cudzoziemcowi kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Cudzoziemiec, który odzyskał utraconą kartę pobytu zawiadamia o tym fakcie, w terminie 3 dni od dnia jego odzyskania, organ, który wydał ten dokument. Cudzoziemiec, który otrzymał kolejny dokument wydany w miejsce utraconego, niezwłocznie zwraca odzyskany dokument organowi, który ten dokument wydał.

Kartę pobytu wydaje lub odmawia jej wydania wojewoda, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Kartę pobytu w przypadku cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, wydaje lub odmawia jej wydania komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który udzielił tej zgody.

Kartę pobytu wymienia lub odmawia jej wymiany wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Kartę pobytu w przypadku cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, wymienia lub odmawia jej wymiany komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Odmowa wydania albo wymiany karty pobytu następuje w drodze decyzji.

Organ właściwy do wydania karty pobytu pobiera odciski linii papilarnych od cudzoziemca, który składa wniosek o:

 • wydanie pierwszej karty pobytu w przypadku: przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu połączenia z rodziną, gdy jest członkiem najbliższej rodziny repatrianta lub gdy uzyskał zgode na pobyt ze wzgledów humanitarnych,
 • wydanie kolejnej karty pobytu;
 • wymianę karty pobytu.

Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie wydania karty pobytu lub jej wymiany, gdy cudzoziemiec nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu lub jej wymiany.

Cudzoziemiec odbiera kartę pobytu osobiście.

W przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera tę kartę jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Cudzoziemiec zwraca kartę pobytu organowi, który ją wydał, gdy:

 • nabył obywatelstwo polskie;
 • wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności tego dokumentu;
 • wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy;
 • wydano decyzję o cofnięciu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 • wydana decyzja o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt czasowy wygasła z mocy prawa
 • wydana decyzja o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt stały wygasła z mocy prawa
 • wydana decyzja o udzielaniu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych wygasła z mocy prawa
 • Cudzoziemiec zwraca kartę pobytu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym:
 • doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego albo
 • decyzja, o której mowa wyżej stała się ostateczna albo wygasła.

Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu na podstawie art. 65 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 oraz z 2012 r. poz. 1529) niezwłocznie zwraca kartę pobytu zmarłego cudzoziemca organowi, który tę kartę wydał.

Organ, któremu zwrócono kartę pobytu, wydaje na wniosek cudzoziemca nieodpłatnie zaświadczenie o zwrocie karty pobytu ważne przez okres 30 dni.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
 2. Dwie fotografie spełniające następujące wymagania:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii
 1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 1. Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 • aktualny odpis aktu stanu cywilnego w przypadku zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu (np. zmiana nazwiska)
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Wypełniając wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu pamiętaj, aby:

 1. wypełnić go czytelnie w języku polskim;
 2. wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
 3. wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
 4. jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe – poinformować o tym fakcie
 5. w uzasadnieniu;
 6. podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
 7. dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty za wymianę/wydanie karty pobytu;
 8. dołączyć do wniosku fotografie wykonane w odpowiednim formacie;
 9. złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim;

Wnioski do pobrania

Autor: Marta Chojnacka
Data utworzenia: 15.05.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.05.2014 - 14:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.05.2019 - 08:53