Wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1329, ze zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001329

Wymagane dokumenty:

Wniosek - wzór wniosku zawierający dane określone w art. 14 ust. 1 ww. ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • dokument określający formę prawną wnioskodawcy (w szczególności statut lub umowę),
  • oświadczenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, a w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną oświadczenie wskazujące członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników, oraz oświadczenie tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • zaświadczenie albo oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o niekaralności (dotyczy osób fizycznych)
  • odpis albo oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne (dotyczy osób fizycznych),
  • opinię o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
  • zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne wykorzystywane do działalności z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska,
  • dokument potwierdzający co najmniej średnie wykształcenie,
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z póź. zm.) należy uiścić opłatę w wysokości 82 zł - według stawki określonej w części III ust. 44 pkt 2 kol. 3 załącznika do ustawy.

Opłatę należy wpłacać na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy - Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Tytuł wpłaty: za pozwolenie Wojewody Wielkopolskiego na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury
Oddział ds. Komunikacji, Transportu i Gospodarki
al. Niepodległości 16/18
budynek B, I piętro, pok. 129
tel.: 61 854 18 60

Autor: Elżbieta Weyssenhoff
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.08.2016 - 09:03