Zarządzenie Nr 486/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku ...