Zasady rejestracji wizyt

Regulamin internetowej rezerwacji wizyty

 1. Dokonując rezerwacji wizyty w polu imię i nazwisko należy wskazać dane osoby, której dotyczy złożenie wniosku/odbiór paszportu/uzupełnienia/odcisków palców, odbiór karty pobytu/innych dokumentów.
 2. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" nie będą obsługiwane.
 3. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać dane, o których mowa w punkcie 1 niniejszego regulaminu oraz adres email. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych jest Wojewoda Wielkopolski. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.
 4. W celu realizacji umówionej wizyty, należy przybyć do Urzędu co najmniej 10 minut przed planowaną wizytą i pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
 5. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością ponownej jej rezerwacji.
 6. Rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja
 7. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 8. Rezerwacja wizyty dla grupy osób (np. członkowie rodzin) wymaga uzyskania osobnych rezerwacji dla każdej z osób (w tym małoletnich dzieci). Jedynie w sprawach wydania/przedłużenia zezwolenia na pracę dla cudzoziemca dopuszczalne jest złożenie do pięciu wniosków na podstawie jednego terminu wizyty.
 9. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
 10. Wszelkie formy nieuprawnionej ingerencji w system rezerwacji wizyty, podobnie jak wszelkie przejawy obrotu rezerwacjami (w tym w celu czerpania korzyści materialnych lub niematerialnych) będą zgłaszane organom ścigania.
 11. W przypadku rezygnacji z wizyty, po uprzednim dokonaniu rezerwacji, prosimy o anulowanie jej, korzystając z linka umieszczonego w wiadomości zwrotnej przesłanej na wskazany w procesie rejestracji wizyty adres e-mail. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.
 12. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania klienta w sprawach cudzoziemców, dokonując rezerwacji internetowej należy podać dane osobowe mocodawcy, tj. osoby której dotyczy wniosek.
 13. Wskazanie nazwy firmy jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach złożenia wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę.
 14. Dokonanie rezerwacji wizyty nie jest równoznaczne z zachowaniem terminu do złożenia wniosku w sprawach cudzoziemców, dotyczących legalizacji pobytu, przedłużenia zezwolenia na pracę oraz pobytu obywateli UE i członków ich rodzin.
Autor: Patrycja Bura
Data utworzenia: 23.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.12.2017 - 13:50