Zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelne  jednostki  organizacyjne i związki wyznaniowe oraz organy uprawnione do reprezentowania tych jednostek

Przedmiot sprawy:
wydawanie zaświadczeń o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelne  jednostki  organizacyjne i związki wyznaniowe oraz organy uprawnione do reprezentowania tych jednostek
Nie dotyczy:  związków wyznaniowych wpisanych do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dla których zaświadczenia wydaje ten Minister.

Podstawa prawna:
-  art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23 z zm.).

Wymagane dokumenty

Miejsce złożenia dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
Kancelaria Główna (pokój 025, budynek B)
lub bezpośrednio na Stanowisku do Spraw Wyznań Religijnych i Kontroli Zarządczej, Plac Wolności 17, 61-739 Poznań, II piętro (pokój 225 - tel. 61 854 10 80)

Kontakt
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Stanowisko do Spraw Wyznań Religijnych i Kontroli Zarządczej
Plac Wolności 17
61-739 Poznań
telefon do sekretariatu Wydziału: 61 854 17 21,
faks:  61 854 18 43 
telefon do Stanowisko do Spraw Wyznań Religijnych i Kontroli Zarządczej: 61 854 10 80

Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, do 7 dni zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Sposób przekazania zaświadczenia:
Doręczenie zaświadczenia pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w miejscu jego wydania za pisemnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku odbioru przez inną osobę niż wymieniona w zaświadczeniu, wymagane jest pisemne upoważnienie.

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie złożone w terminie 7 dni, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł.
Z opłaty skarbowej zwolnione są podmioty ubiegające się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.
Opłatę należy wpłacić na konto:
Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 18/20
61-706 Poznań

nr rachunku:
PKO Bank Polski S.A.
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
lub w Oddziale Banku PKO Bank Polski S.A., Pl. Kolegiacki 17 (budynek Urzędu, czynny w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 7.30-17.00, w pozostałe dni robocze od 7.30-15.30) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr  LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r.
tytuł opłaty:  „opłata skarbowa za zaświadczenie o osobowości prawnej”

Wykaz inkasentów opłaty skarbowej na terenie Miasta Poznania dostępny jest na stronie internetowej Miasta Poznania.

Autor: Aneta Michalak
Data utworzenia: 25.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 11.10.2016 - 14:31