Ogłoszenie w sprawie naboru na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu

Działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz.186, z późn. zm.) - w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2017 r. pierwszej kadencji Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu - Wojewoda Wielkopolski ogłasza nabór na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu kolejnej kadencji.

W skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wchodzi 16 członków, którzy posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw publicznych, w tym:

 • 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,
 • 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, którzy przez okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych.

Spośród członków wojewódzkiej komisji:

 • 14 członków powołuje wojewoda, przy czym:
  • 4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa;
  • 4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe adwokatury i radców prawnych, mających siedzibę na terenie województwa,
  • 6 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta;
 • ponadto po jednym członku powołuje minister właściwy do spraw zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

Kadencja Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wynosi 6 lat.

Członkiem wojewódzkiej komisji nie może być osoba:

 • prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej;
 • wobec której prawomocnie orzeczono środek karny określony w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu Karnego.

Podmioty zgłaszające kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych proszone są o złożenie zgłoszenia kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wraz z następującymi załącznikami:

 • oświadczeniem kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o: braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej, braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczeniem kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury powoływania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim;
 • życiorysem (curriculum vitae) kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
 • dokumentami potwierdzającymi co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych oraz dokumentami potwierdzającymi wykonywanie zawodu medycznego od co najmniej 5 lat - albo dokumentami potwierdzającymi posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych;

lub odpowiednio:

 • dokumentami potwierdzającymi co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych oraz dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa przez okres co najmniej 5 lat - albo dokumentami potwierdzającymi posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych.

Samorządy zawodowe: lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, adwokatury i radców prawnych, mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego oraz organizacje społeczne działające na rzecz praw pacjenta na terenie województwa wielkopolskiego - proszone są o zgłaszanie kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań.
/W przypadku przesłania dokumentów pocztą - liczy się data stempla pocztowego/

Tel. kontaktowy: 61 854 18 26

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.) - art. 67e ust. 5 pkt. 1.

Ogłoszenie do organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjenta na terenie województwa wielkopolskiego w sprawie naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu

Działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz.186, z późn. zm.) - w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2017 r. pierwszej kadencji Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu - Wojewoda Wielkopolski ogłasza nabór na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu kolejnej kadencji, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa wielkopolskiego na rzecz praw pacjenta.

Poszukiwanych jest 6 osób posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych lub – odpowiednio - co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych.

Kadencja Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wynosi 6 lat.

Członkiem wojewódzkiej komisji nie może być osoba:

 1. prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej;
 3. wobec której prawomocnie orzeczono środek karny określony w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu Karnego.

Organizacje społeczne zgłaszające kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych proszone są o złożenie zgłoszenia kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wraz z następującymi załącznikami:

 • oświadczeniem kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o: braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej, braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a Kodeksu karnego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczeniem kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury powoływania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim;
 • życiorysem (curriculum vitae) kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
 • dokumentami potwierdzającymi co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych oraz dokumentami potwierdzającymi wykonywanie zawodu medycznego od co najmniej 5 lat - albo dokumentami potwierdzającymi posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych;

lub odpowiednio:

 • dokumentami potwierdzającymi co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych oraz dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa przez okres co najmniej 5 lat - albo dokumentami potwierdzającymi posiadanie stopnia naukowego doktora  w dziedzinie nauk prawnych.

Organizacje społeczne proszone są o zgłaszanie kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań.

/W przypadku przesłania dokumentów pocztą - liczy się data stempla pocztowego/

Tel. kontaktowy: 61  854 18 26

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.) - art. 67e ust. 5 pkt. 1.

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 14.06.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 26.06.2017 - 07:36