Przedłużenie zezwolenia na pracę typ C

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. wniosek o przedłuzenie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy; (do pobrania)
 2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
 3. kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 4. dokument potwierdzający przez pracodawcę zagranicznego wskazanie osoby przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającej dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1 oraz 2 /warunki pracy i płacy/ i upoważnionej do reprezentowania pracodawcy wobec wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3, jeżeli okres delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni w roku kalendarzowym
 5. list oddelegowujący wystawiony przez pracodawcę zagranicznego;
 6. dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy;

Podmiot powiązany w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym to:

 1. podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów
 1. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 2. dowód uiszczenia opłaty
 3. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście) do pobrania 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o przedłużenie zezwolenia równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych dokumentów.

Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę.

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz oryginały dokumentów składanych do wniosku.

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 18.08.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.09.2016 - 07:32