Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć

 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Wolności 17, parter - sala B
  poniedziałek 9:30-18:00
  wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej:

 • poprzez stronę internetową: stronę internetową: http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl lub
 • telefonicznie pod numerem infolinii 61 850 87 77, wybierając kolejkę F – złożenie wniosku

Sprawdź stan kolejek http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl/tabela.php

 • w jednej z delegatur urzędu:

  Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej (nie dotyczy to wniosków o przedłużenie wizy, które muszą być złożone osobiście) pocztą na adres:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Wolności 17
  61-739 Poznań

  Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

  Pamiętaj by we wniosku podać nam swój adres mailowy!

  Następnie zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa celem pobrania odcisków palców. 

  Do osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców należy zgłosić się z wezwaniem oraz okazać je osobie obsługującej. Powyższe umożliwi dokonanie pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku oraz umieszczenie w dokumencie podróży odcisku stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

  Wizytę w celu uzupełnienia odcisków palców możesz zarezerwować poprzez:

  • stronę internetową: rejestracja.poznan.uw.gov.pl lub
  • telefonicznie pod numerem infolinii 61 850 87 77, wybierając kolejkę H – złożenie odcisków palców

  Kto i kiedy może złożyć wniosek?

  Wniosek możesz złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące i celem Twojego pobytu jest zamieszkanie z małżonkiem, który jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jeżeli jesteś małżonkiem obywatela RP wniosek możesz złożyć również w imieniu małoletniego dziecka. Zezwolenie na pobyt dla małoletniego dziecka zostanie udzielone w przypadku, gdy posiadasz ważne zezwolenie na pobyt czasowy. 

  Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

  Jeżeli zawnioskujesz o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, Twój pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

  Uwaga: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia.

  Jakie dokumenty muszę złożyć?

  1. Wniosek  wypełniony zgodnie z pouczeniem w 1 egzemplarzu  Wniosek do pobrania. Wniosek można również pobrać w Wydziale ds. Obywatelskich i Cudzoziemców, Pl. Wolności 17, parter - sala B
  2. Cztery  fotografie:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości,
  • wymiary 35 mm x 45 mm,
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle,
  • przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry,
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

  Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

  1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
  2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

  Uwaga: do wydania zezwolenia niezbędne będą również dokumenty potwierdzające okoliczności, które wskazano we wniosku (podlinkowanie do treści: Czy poza załącznikami, które złożyłem z wnioskiem będą wymagane inne dokumenty).

  Jak wypełnić wniosek?

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, które znajduje się na 8 i 9 stronie wniosku.

  Wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pamiętaj, aby:

  • wypełnić go czytelnie w języku polskim;
  • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
  • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
  • jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe – poinformować o tym fakcie w uzasadnieniu;
  • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
  • w części dot. karalności wskazać informacje o wydanych wobec ciebie wyrokach a w przypadku niepewności, co do wydanych wyroków wskazać, iż postępowanie pozostaje
  • w toku (UWAGA: uiszczenie kary grzywny nie świadczy o tym, iż nie wszczęto postępowania karnego i nie wydano wyroku w sprawie);
  • w części dot. toczących się postępowań karnych lub postępowaniach w sprawach o wykroczenia podać informacje o wszystkich toczących się postępowaniach (np. w sprawie nie przyjętych mandatów karnych)
  • dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
  • dołączyć do wniosku fotografie wykonane w odpowiednim formacie;
  • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim.

  Czy poza załącznikami, które złożyłem z wnioskiem będą wymagane inne dokumenty?

  Do wydania decyzji pozytywnej niezbędne będą także:

  • aktualny odpis aktu małżeństwa (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku),
  • kopia dowodu osobistego małżonka (oryginał do wglądu),
  • akt urodzenia dziecka.

  Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

  Jakie są opłaty?

  Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy wynosi:

  340,00 zł

  Opłatę należy uiścić na konto:
  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
  PKO BP S.A.
  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

  Pamiętaj, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.

  Opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu wynosi:

  50,00 zł

  Opłatę należy uiścić na konto:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  Poznań, al. Niepodległości 16/18
  70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

  Ulga w wysokości 50% w opłacie za wydanie karty przysługuje cudzoziemcom:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.

  Kiedy i gdzie mogę odebrać kartę pobytu?

  Kartę pobytu wydajemy po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz po uiszczeniu opłaty w kwocie 50,00 zł

  Pamiętaj, że kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście,
  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Pl. Wolności 17, parter sala B
  http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl/
  http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl/tabela.php

  Możliwość odbioru karty pobytu możesz potwierdzić dzwoniąc pod numer infolinii 61 850 87 77

  Co powinienem wiedzieć?

  Przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy pobierane są odciski linii papilarnych.

  Dokumenty składasz w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.

  Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

  Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.

  Jeśli zamieszkasz za granicą i nie ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju (Polsce), jesteś obowiązany wskazać w kraju (Polsce) pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla Ciebie pisma pozostawimy się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

  Zezwolenia na pobyt czasowy udzielamy na okres niezbędny do realizacji celu Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

  Zezwolenia na pobyt czasowy udziela, odmawia jego udzielenia albo cofa je wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego pobytu, w drodze decyzji.

  Jeśli masz pytania:

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 30.04.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.02.2017 - 09:14